Dostupné bydlení Nad Koulkou

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová
Interpelovaný:
Ing. Štěpán Rattay
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na radního pro investice a majetek Městské části Praha 5
Ing. Štěpána Rattaye

 

Vážený pane radní,

 

Obracím se na Vás jako na radního pro oblast investic, což je jedna z kompetencí, která je Vám radou svěřena.

Z podnětu Odboru majetku a investic MČ P5 byla v minulém volebním období iniciována investiční akce městské části – výstavba dostupného nájemního bydlení a sociální vybavenosti v parteru objektu na svěřeném pozemku 4924/1 v k.ú. Smíchov v ulici Nad Koulkou. Aby si městská část mohla vytvořit názor na vhodný způsob zastavění pozemku, zadal Odbor územního rozvoje MČ P5 v dubnu 2018 tři porovnávací objemové studie. Studie zpracované ateliery ALFAVILLE, PROJEKTIL a NORMA byly odevzdány MČ v červnu 2018.
Vzhledem k všeobecnému nedostatku dostupného nájemního bydlení v Praze považujeme posouvání projektů, jako je dostupné bydlení Nad Koulkou směrem k realizaci, za velmi žádoucí a potřebné.
Interpelace zní: Jaký je stav řešení a postupu v tomto již rozjetém investičním projektu MČ a jaké kroky jste doposud v této věci učinil a jaké máte v plánu učinit a v jakém časovém horizontu? Komunikuje někdo z radnice s architekty, kteří studie vypracovali?
A doplňující dotaz: Pokud neděláte nebo nemáte v plánu dělat žádné další kroky k posunutí zahájeného projektu vybudování dostupného nájemního bydlení Nad Koulkou k jeho realizaci, tak jaké jiné alternativní konkrétní plány a návrhy na řešení nedostatku dostupného nájemního bydlení na Praze 5 máte?

 

Děkuji a jsem s pozdravem,

Marie Aschenbrennerová
zastupitelka (STAN Praha 5)

Odpověď:

V Praze dne 26. června 2019

Vážená paní kolegyně zastupitelko Aschenbrennerová,

dovolte mi tímto odpovědět na Vámi položenou interpelaci ze 4. zasedání jednání Zastupitelstva městské části Praha 5.

Studie Vámi zmiňované k záměru bytové výstavby Nad Koulkou, zpracované ateliery ALFAVILLE spol. s.r.o., PROJEKTIL ARCHITECTI s.r.o. a Norma architecti s.r.o. objednal Odbor územního rozvoje MČ Praha 5 (OÚR), který jednal s Odborem památkové péče Magistrátu hl. města Prahy za účelem získání předběžného vyjádření k těmto projektů. V současné chvíli OÚR připravuje podklady pro řádné posouzení nejvhodnějšího architektonického návrhu, který bude následně postoupen k rozpracování do vyššího stupně projektové dokumentace. Pro podrobnější informace k procesu výběru vhodného architektonického návrhu a dosavadní komunikaci s výše uvedenými autory přijatých návrhů, si Vás dovolím odkázat na radního, v jehož gesci byl projekt zadáván a je i aktuálně vyhodnocován.

Bezprostředně po nástupu do funkce radního pro investice jsem se sháněl po závazném koncepčním dokumentu, který by definoval seznam investičních záměrů, a to nejen směrem do bytové výstavby, ale i rozvoje školských zařízení, sportovních areálu, veřejných prostranství, veřejných budov. Bohužel musím konstatovat, že po předešlém vedení jsem obdobný strategický dokument zde na radnici nedohledal. Přestože se jedná, v případě investičního záměru bytové výstavby Nad Koulkou, o již jednou opravovaný a nedokončený projekt z minulých let, současné vedení radnice jej zařadilo do seznamu možných investičních záměru v rámci střednědobého výhledu do roku 2030, který Odbor majetku a investic aktuálně zpracovává. Tento koncepční materiál obsahuje seznam vhodných investičních záměrů do bytové výstavby a velmi rád Vám jeho pracovní verzi osobně představím. Mezi vhodné záměry bytové výstavby se například také řadí Urbanisticko-architektonická studie v okolí Radlické ulice, bytový komplex Peroutková/Jinonická, možnost výstavby na pozemcích v lokalitách Vrchlického/Na Popelce nebo Stroupežnického/Ostrovského.
Nedořešené vlastnické vztahy pozemků a nedotažené žádosti o svěření pozemků do správy MČ Praha 5, na kterých je uvažována investiční výstavba, jsou však často důvodem, proč nelze k vybraným záměrům nechat zpracovat studie proveditelnosti tak, abychom při nakládání s finančními prostředky jednali v souladu s principy péče řádného hospodáře.

S pozdravem
Ing. Štěpán Rattay

Radní pro oblast investic, správy majetku a pozemků,
obchodních aktivit a zahraničních vztahů