Činnost uvolněné předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici

Datum interpelace:
25. 04. 2023
Datum odpovědi:
24. 05. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace

Činnost uvolněné předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici

Interpelovaný: Předsedkyně VOR, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.

Vážená paní předsedkyně,
zastupitelstvo MČ Praha 5 konané dne 8.11.2022 schválilo pod č. usnesení ZMČ /1/7/2022 funkci předsedy Výboru pro otevřenou radnici jako uvolněnou. Následně jste byla zastupitelstvem MČ Praha 5 zvolena do funkce předsedkyně tohoto výboru. Funkci předsedkyně jste přijala.
Vzhledem k tomu Vás žádám o písemnou zprávu, ve které podrobně uvedete přesný popis Vašich aktivit a činností (včetně času a místa), které jste jako uvolněná předsedkyně tohoto výboru od svého zvolení (tj. od 8.11.2022) do dnešního dne pro oblast Výboru pro otevřenou radnici vykonala.
Žádám, abyste v tomto výčtu uvedla pouze činnosti související s agendou Výboru pro otevřenou radnici. V této zprávě prosím neuvádějte účast na aktivitách jiných výborů, komisí, pracovních skupin, oddávání, vítání občánků atd., neboť pro tyto aktivity jste nebyla zastupitelstvem uvolněna.
Na podporu mé interpelace, si dovolím ocitovat část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012:
„Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.
Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.
Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat.“
Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 25. dubna 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 24. 5. 2023

Odpověď na interpelaci z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 25. 4. 2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 4. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 25.4.2023, kterou mě vyzýváte k předložení písemného zprávy s uvedením přesného počtu aktivit a činností (včetně času a místa), které jsem jako uvolněná zastupitelka ode dne mého zvolení do funkce předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici (8.11.2022) do dne 25.4.2023 vykonávala.

V této souvislosti odkazujete na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.10.2014 č.j. 8 As 55/2012-62, kdy citujete část jeho odůvodnění zabývající se obecnou úvahou nad kontrolou veřejné moci ve vztahu k jejímu zneužití.

Dovoluji si Vás však upozornit, že předmětný judikát se zabývá poskytováním informací o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků. Volený zastupitel však zaměstnancem není a zastupitelstvo obce o výši odměn uvolněných členů nerozhoduje. Odměna je uvolněným členům zastupitelstva obce poskytována ze zákona (je nároková), a proto je i veřejně známa. Její konkrétní výši stanoví ve své příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v částce, která odpovídá zastávané funkci a velikostní kategorii obce. Zastupitelstvo obce výši odměny nepřímo determinuje určením funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, a tím, že dotyčné členy zastupitelstva do těchto funkcí zvolí. V případě, že je uvolněný člen zastupitelstva zvolen do více funkcí souběžně, náleží mu odměna jen za jednu z nich – a to za tu, za kterou náleží nejvyšší odměna. I z tohoto je zřejmé, že zákonodárce s tím, že uvolněný zastupitel vykonává vícero funkcí, počítá. Naopak však zákon nepočítá s tím, že by uvolněný zastupitel měl vést nějaký „timesheet“ svých činností a úkonů. Uvolněný člen zastupitelstva si organizuje výkon činností podle potřeb a tak, aby efektivně vykonával svou funkci. Na výkon funkce zastupitele se nevztahují žádné pevné úřední hodiny, funkci vykonává neustále.

Samozřejmě je potřeba souhlasit s tím, že veřejnost má právo na informace o tom, jakou práci vykonávají politici placení z veřejných prostředků. Proto mi dovolte popsat, jakou práci jsem v uvedeném období vykonávala. Doufám, že s pochopením přijmete skutečnost, že není reálné zpětně zrekonstruovat „časy a místa“ několik měsíců zpětně. Také se domnívám, že takový výčet by ani nebyl účelný. Za podstatnější než počty hodin a činností považuji věcnou podstatu vykonávané agendy. Předně bych tedy na tomto místě ráda vymezila agendu otevřené radnice, protože to rozhodujícím způsobem určuje i náplň mé práce. Pro tento účel považuji ideální programové prohlášení rady, ve kterém je v kapitole „Otevřená radnice a IT“ uvedeno mimo jiné následující:

Naším cílem je otevřenost, transparentnost a přívětivost Úřadu MČ Prahy 5 (ÚMČ P5). Občany chceme více zapojit do života a plánování rozvoje městské části. Pokročíme v rozvoji elektronizace úřadu a využívání dat k rozhodování, cílem je také otevřenost dat. … Zvýšíme kvalitu poskytovaných informací a jejich prezentaci. Vyhodnotíme, jak úřad poskytuje své služby, a zasadíme se o jejich zlepšení. Zasadíme se o přívětivé a otevřené prostředí i přímo na ÚMČ P5 mezi zaměstnanci.
Pro naplnění uvedených cílů uskutečníme ve volebním období 2022 – 2026 tato opatření:
● Zrealizujeme projekt IROP „Elektronizace a portály“, v rámci kterého bude zajištěn kompletní digitální oběh dokumentů v rámci úřadu i směrem k občanům
● Zlepšíme způsob poskytování dat veřejnosti, jejich poskytování budeme provádět ve strojově čitelné a co nejpřístupnější podobě
● Zřídíme pozici datového analytika, jehož hlavním úkolem bude poskytovat data a analýzy pro rozhodování RMČ a dalších orgánů MČ
● Zavedeme jednotný a snadný sběr a evidence podnětů veřejnosti, včetně možnosti sledování stavu podnětů původcem
● Popíšeme, analyzujeme a nastavíme datové agendy ÚMČ P5 a příspěvkových organizací MČP5. Získaná data využijeme pro efektivnější správu Prahy 5.
● Pilotně ověříme systém projektového řízení menších projektů (např. Participativního rozpočtu) s mechanismem pro transparentní informovanost občanů o projektech, jež se jich přímo dotýkají
● Zanalyzujeme komunikaci úřadu směrem k občanům a vytvoříme funkční systém informování občanů, sběru podnětů a zpětné vazby
● Zavedeme systém sběru kvalitativní zpětné vazby od zaměstnanců úřadu pro kontinuální zlepšování ÚMČ P5
● Budeme průběžně obsahově a strukturně optimalizovat webové stránky www.praha5.cz s cílem zlepšit přívětivost a relevanci vůči potřebám občanů
● Upravíme jednací řády orgánů MČ a zlepšíme kvalitu poskytovaných informací o průběhu jednání těchto orgánů směrem k občanům, včetně zřízení přehledného kalendáře a notifikačního systému pro jednání těchto orgánů
● Zrevidujeme nastavení funkčnosti a přívětivosti dotačních titulů MČ P5
● Zakotvíme agendu Otevřené radnice do struktury úřadu, tak aby se minimalizovala možnost omezování základních principů otevřenosti
● K vybraným investičním akcím MČ zrealizujeme pilotní participační aktivity, na základě výstupů pak nastavíme systém pro konání těchto participačních aktivit (včetně zřízení online nástroje pro průběžnou participaci)
● Založíme studentské zastupitelstvo MČ Praha 5 a umožníme tak mladým lidem zapojit se do procesu rozhodování a veřejné diskuse
● Ověříme možnost otevření pobočky / kontaktního místa úřadu na Barrandově

Jak je patrné, tak se v mnoha bodech jedná o průřezovou agendu, kde pro splnění uvedených opatření a cílů je potřeba zajistit podporu a spolupráci více odborů a gescí. Je také důležité si uvědomit, že pro realizaci úkolů spojených a agendou otevřené radnice není ve struktuře úřadu určený primárně žádný odbor, a tedy ani žádný rozpočet. Pouze části jednotlivých agend jsou v kompetenci různých odborů a oddělení – o to je realizace této agendy jako celku náročnější.

Pokud se ptáte na druh mnou vykonávaných aktivit a činnosti, pak se jedná zejména o
• Zpracování podkladů pro jednání výboru
• Komunikace se členy výboru
• Vedení jednání výboru
• Tvorba dokumentů a podkladů vztahujících se k věcné realizaci agendy otevřené radnice
• Vedení a účast na schůzích vztahujících se k věcné realizaci agendy otevřené radnice
• Analytické práce týkající se agendy otevřené radnice
• Příprava na jednání a účast v dalších výborech, komisích a pracovních skupinách.

Samozřejmě se věnuji s různou mírou intenzity prakticky všem okruhům mé agendy vymezených v programovém prohlášení a věřím, že postupně vás budu mít možnost seznamovat i s konkrétními výsledky. Za uplynulé období bych ráda zdůraznila například tyto konkrétní aktivity:
• diskuse o úpravách jednacích řádů orgánů MČ Praha 5,
• zvýšení interní informovanosti v rámci úřadu formou interního newsletteru,
• zahájení prací na zvýšení přehlednosti a usnadnění dohledatelnosti informací ze strany veřejnosti na webových stránkách MČ Praha 5,
• systém participačních aktivit (nad rámec participativního rozpočtu),
• studentské zastupitelstvo Prahy 5,
• procesní a systémové řešeí podnětů na ÚMČ Praha 5,
• přístupnost jednání komisí a výborů a dostupnost podkladů,
• úpravy směrnice a jejich aplikace, které se tematicky vážou k tématu otevřené radnice (poskytování informací dle zákona č. 106, stížnosti, whistleblowing, aj.)
• příprava exkurzí na radnici Prahy 5 pro ZŠ,
• a další.

Oceňuji váš zájem o agendu otevřené radnice. Kterýkoliv zastupitel i kterýkoliv občan Prahy 5 může přijít přímo za mnou a seznámit se s dalšími podrobnostmi.

S pozdravem,

Mgr. Lucie Boudová, PhD.

Předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici
Zastupitelka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě