Budovy pronajaté soukromým vysokým školám

Datum interpelace:
19. 12. 2023
Datum odpovědi:
16. 01. 2024
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Ing. Filip Karel, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace
Budovy pronajaté soukromým vysokým školám.
Interpelovaný: Radní Ing. Filip Karel, Ph.D.

Vážený pane radní,
mám následující dotazy ve věci budoucího využití budov v majetku Městské části Praha 5, které se v současnosti pronajímají soukromým vysokým školám a u nichž budou příští rok končit nájemní smlouvy. Jedná se o budovy Vltavská 12, Vltavská 14 a U Santošky 17.

1. Máte k disposici odborný názor, v jakém stavebně-technickém stavu se budovy nalézají a jaké stavební či technické úpravy si stav budov po skončení nájemních smluv vyžádá? Jak finančně náročné takové úpravy budou?
2. Jaký záměr využití tohoto majetku máte?
3. Obrátili se představitelé soukromých vysokých škol/současných nájemníků na Městskou část Praha 5 v souvislosti s koncem současných nájemních smluv? Pokud ano a pokud proběhla s představiteli škol jednání, sdělte obsah a závěry těchto jednání, nejlépe poskytnutím zápisu z těchto jednání.

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 19. prosince 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

VÁŽENÝ PAN
BC. MARTIN DAMAŠEK, M.A.
ZASTUPITEL MČ PRAHA 5

V PRAZE DNE 16.1.2024

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI: BUDOVY PRONAJATÉ SOUKROMÝM VŠ

Vážený pane Damašku,
dovolte mi tentokrát odpovědět na vaše otázky v obráceném pořadí, než jakém byly položeny.
Zástupci všech tří vysokých škol (nájemníků vámi zmíněných budov) zaslali v minulém roce městské části dopis, ve kterém shodně projevili zájem o pokračování / prodloužení nájemních smluv.
V průběhu října jsem se osobně sešel se zástupci všech škol přímo v pronajímaných budovách. Součástí této schůzky byla i prohlídka daných prostor. Po schůzkách byl z mé strany zaslán ještě všem zástupcům dopis, kterým shrnuji naše úvahy týkající se dalšího využití tohoto majetku. Žádná konkrétní dohoda se současnými nájemci dosud učiněna nebyla, ani v písemné ani v ústní podobě.
V dopise, který jsem zaslal nájemcům na konci listopadu 2023, uvádím, že pro jakékoliv jsou důležitá dvě hlediska – ekonomické hledisko a hledisko občanské vybavenosti. Jako městská část máme odpovědnost zajistit dostatek kapacit na úrovni mateřských a základních škol, na úrovni hl. m. Prahy pak je povinnost zajištění dostatečných kapacit na úrovni středních škol. Aktuálně tedy probíhá komunikace s hl. m Prahou o tom, zda dané budovy mohou být využity právě pro zajištění dostatečných kapacit stále narůstající poptávky jak na úrovni základních, tak středních škol.
Informacemi o stavebně-technickém stavu budov disponuje Odbor správy majetku. Jaké stavební úpravy bude nutné v budovách učinit, rozhodujícím způsobem určí právě stanovení budoucího účelu využití. Pokud by byl zachovaný aktuální účel (nájem pro vysoké školy) jedná se zcela jinou rozvahu, než pokud by budova měla být využita pro potřeby středního nebo základního školství.
Závěrem mi dovolte vás ujistit, že záměry týkající se uvedených budov budou řádně projednány v příslušných poradních orgánech zastupitelstva i rady (např. Výbor majetku, Komise obchodních aktivit). Předpokládám, že k tomuto projednání dojde v průběhu února 2024.
S pozdravem
Filip Karel

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě