Budoucnost fotbalového hřiště v Hlubočepích

Datum interpelace:
07. 11. 2023
Datum odpovědi:
07. 12. 2023
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
Ing. arch. Radek Janoušek

Interpelace:

Budoucnost fotbalového hřiště v Hlubočepích
Interpelace na místostarostu Ing. Arch. Radka Janouška

Vážený pane místostarosto,
táži se Vás: „Jaké úmysly má městská část s plochou bývalého fotbalového hřiště ve starých Hlubočepích na parcelách č. 151/2 a 166/2?“
Osudem tohoto hřiště se zabývám již 15 let, je to v podstatě záležitost, kvůli které jsem se ocitla v politickém dění. Dovolte něco z historie:
V roce 2006 klub SK Hlubočepy oslavil 100 let činnosti. V následujícím čase původní funkcionáři, kteří hřiště zprivatizovali, je převedli na své potomky. Ti ovšem měli jiné záměry a hřiště prodali společnosti Centralgroup (CG), údajně za 13 mil. Kč.
V roce 2008 jsem na hřišti viděla několik lidí rozbalovat stavební plány. Ukázalo se, že CG již má připravený projekt zástavby hřiště. Přístup chtěli řešit proražením silnice skrz památkově chráněný park u Raudnitzova domu.
V roce 2009 jsem založila občanské sdružení Hlubočepští a podali jsme námitku do územního řízení s upozorněním na nutnost zachování památkové ochrany parku. Kupodivu se podařilo, že vedoucí OPP MHMP Kněžínek vzal zpět závazné stanovisko památkové péče.
V roce 2009 sdružení podalo námitku zástupce veřejnosti ke konceptu nového územního plánu, kde žádalo regulaci plochy se zachováním přírodního sportovního hřiště a pouze jednopodlažní stavbu zázemí. Námitku podepsalo přes 400 občanů.
V roce 2010 radnice zadala studii „Nové centrum Hlubočepy“, která opět zastavovala hřiště a území u zámečku a prorážela silnici parkem. Napsali jsme tehdy (po volbách 2010) dopis pana starostu Klímovi, název byl Váš volební program a povolební realita, upozornili jsme na rozpory s volebním programem koalice. Navíc šlo o studii radnice pro soukromý subjekt. Radnice nakonec objednávku studie stáhla. Zasloužili se o to i Tomáš Homola jako předseda komise územního rozvoje a Jiří Vejmelka jako radní. Od roku 2011 jsem pak začala pracovat v komisi územního rozvoje jako externista. V komisi byly mimo jiné staženy připomínky MČ ke konceptu nového územního plánu, které požadovaly na ploše zámečku a okolí výstavbu o 5NP a pouze 20% zeleně, důvodem měla být tzv. urbanizace.
V listopadu 2011 se objevil další podezřelý záměr, tentokrát se mělo vykácet 15 vzrostlých stromů v památkově chráněném parku, důvodem měla být ochrana ohradní zdi. Jako sdružení jsme se zúčastnili řízení a namítli nesmyslnost akce, kdy stromy byly zdravé, zeď byla postavena kvůli ochraně parku a šlo ji bez problémů místně opravit, dodali jsme expertizu statika a vyjádření dendrologa. Akci jsme považovali za účelovou kvůli uvažované stavbě silnice parkem. Ačkoliv památkáři MHMP nepochopitelně souhlasili, tak náš Odbor životního prostředí P5 záměr naštěstí zamítl.
Ve volebním období 2010 – 2014 se konečně radnice shodla na zachování hřiště. Po jednáních s HMP se podařilo, že hlavní město s CG směnilo pozemek. Následně byl pozemek hřiště svěřen do správy MČ, s podmínkou, že na něm bude zachováno fotbalové hřiště. Městská část si nechala zpracovat studii (QARTA architektura) a záměr byl projednán s občany v přilehlé hospodě u Ritschelů. Byla jasná shoda na tom, že hřiště má zůstat přírodní, bez umělého povrchu, a jeho provoz má zůstat v režii městské části.
Městská část dále dokoupila kousek plochy hřiště, který dle katastru patřil majitelům hospody. Protože se jednalo o plochu SV, cena nebyla zanedbatelná, ale byla odsouhlasena jako potřebný krok.
V období 2018 – 2022 byl dle studie zpracován projekt na stavební povolení. Jedná se o fotbalové přírodní hřiště s žákovskými parametry, volejbalové hřiště s umělým povrchem a jednopodlažní dřevostavbu šaten a klubovny. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci.
Vážený pane místostarosto, po celé této anabázi dostala vaše koalice na podnose naservírovaný projekt s platným stavebním povolením. Zdá se ovšem, že vy v záměru nemíníte pokračovat? Nepodali jste žádost o dotaci Národní sportovní agentuře (NSA), ačkoliv jste k tomu měl všechny informace a žádost mohla být úspěšná. Svoláváte utajené nezveřejněné jednání se spolky v Raudnitzově domě, o kterém jsem se náhodou doslechla od souseda u vlaku. Prý jste oznámili, že projekt nemá prioritu a nejsou na něj prostředky. Vymýšlíte prý na ploše nějaký jiný program. Cítíte se skutečně oprávněni měnit kvalitní projekt, projednaný s občany, do jehož vzniku vložili HMP i MČ Praha 5 značné prostředky? Co tedy s hřištěm zamýšlíte?
Prosím o písemnou odpověď. Děkuji.

Ing.arch. Zuzana Hamanová
zastupitelka STAN Praha 5

Odpověď:

Vážená paní
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Zastupitelka MČ Praha 5

V Praze dne 07. 12. 2023

Vážená paní zastupitelko,

je jistě velmi vhodné Vám na tomto místě poděkovat za úsilí, které jste věnovala záchraně bývalého hřiště SK Hlubočepy před zástavbou a parku u Raudnitzova domu před devastací. Váš občanský postoj v této věci je bezesporu příkladný. O to méně rozumím tomu, proč jako zastupitelka městské části dlouhodobě podporujete developerský projekt Šemíkův břeh, který má vzniknout v oblasti dolního Smíchova na úkor téměř tříhektarové plochy určené pro sport. Může to působit tak, že o hřiště v Hlubočepech se zajímáte ve vlastním zájmu jako obyvatelka přímého sousedního domu, ale v oblasti Smíchova už pro Vás ochrana sportu a veřejného zájmu není tolik důležitá.

Co se týká dalšího využití hřiště, je na místě věc uvést v širších souvislostech:

Odhadované realizační náklady zpracovaného projektu přesahují 60 mil. Kč.

V rámci dotace NSA jsou stanoveny závazné standardy a parametry sportovišť. Projekt hřiště například nesplňuje požadované parametry pro osvětlení hrací plochy (minimálně 200 lx dle pravidel FAČR) nebo v něm chybí doporučené další oddílové šatny.

Z hlediska hodnotících kritérií výzvy lze jako problematicky splnitelné až nesplnitelné označit podporu projektu sportovním svazem národní úrovně, potvrzení využívání hřiště konkrétním sportovním klubem, v klimatických podmínkách ČR je rovněž diskutabilní splnění požadavku na celoroční provoz fotbalového hřiště s navrženým přírodním trávníkem a problém může být i se splněním požadavku na využívání hřiště minimálně 8 hodin denně. Potenciální úspěšnost žádosti je proto přinejmenším sporná.

Dále je důležité zmínit, že dotace NSA by pokryla maximálně 70 % způsobilých výdajů, v případě fotbalových stadionů a hřišť v maximální částce 40 mil. Kč. Z toho vyplývá, že náklady pro městskou část by i při hypotetickém získání dotace byly přes 20 mil. Kč.

Z hlediska ekonomické udržitelnosti je nutné rovněž zvažovat provozní náklady hřiště a zde je nutné si přiznat, že náklady na provoz fotbalového hřiště s přírodním trávníkem dosahují nižších statisíců korun ročně.

Dne 20. června 2023 zaslali zástupci Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov z. s. a Spolku Pro Hlubočepy z. s. otevřený dopis členům vedení městské části. V něm zpochybňují účelnost záměru vybudování fotbalového hřiště
a zmiňují obavy z hlediska parkování automobilů v době tréninků a zápasů s ohledem na to, že v širším okolí hřiště se potřebné parkovací plochy nenachází a ani nejsou řešeny v rámci projektu. Dále vyzývají k širší diskuzi nad způsobem využití prostoru.

Přestože zmiňujete, že záměr byl s veřejností projednán v sousední hospodě, tak k tomuto „setkání“ dle mých informací neexistuje žádný zápis nebo jiný doklad, který by zaznamenal jeho průběh, počet účastníků a jaké informace, názory a závěry na něm zazněly. Za skutečný participativní proces ho tak lze těžko považovat. Zároveň je z výše uvedeného dopisu zjevné, že pohled obyvatel Hlubočep na záměr není jednomyslný.

Podobu záměru je tedy nutné pečlivě zvážit, tak aby skutečně naplnil potřeby co největšího počtu obyvatel Hlubočep. V tomto kontextu si dovolím zmínit, že jeden fotbalový klub (FK Zlíchov) již působí na nedalekém hřišti, vzdáleném 500 m vzdušnou čarou od předmětného hřiště. Myslím, že je proto relevantní položit si otázku, zda jsou dvě standardní fotbalová hřiště v Hlubočepech potřebná nebo mají dostat prostor i jiné sporty a aktivity.

Pro zodpovědné rozhodnutí v souladu s péčí řádného hospodáře, dle kterého jsme jako zastupitelé povinni ve správě věcí veřejných postupovat, je nutné nejprve mít relevantní data. Ta lze získat jednak seriózním participativním procesem nastaveným ve spolupráci s odborníkem z této oblasti. Například anketní šetření, které poskytne klíčové kvantifikovatelné názory, v kombinaci s facilitovaným veřejným setkáním, které bude mít jasnou strukturu a ze kterého vznikne veřejný záznam. Důležitým krokem je i zpracování detailní rozvahy provozu včetně stanovené ekonomické náročnosti.

Na čem má současné vedení MČ jednoznačnou shodu je zachovat sportovní funkci a veřejné využití prostoru primárně obyvateli Hlubočep. Ke konkrétní podobě je však nutné dojít průzkumem potřeb a diskuzí.

Na základě podnětu občanů bylo Výborem životního prostředí a veřejného prostoru na jeho říjnovém zasedání jednomyslně schváleno usnesení, které doporučilo radnímu Ing. Milanu Vrkočovi zahájení pravidelné údržby hřiště a umožnění vstupu na něj veřejnosti. V průběhu listopadu pak byla Odborem správy veřejného prostranství a zeleně zahájena realizace těchto doporučení. Veřejnost má tak již nyní možnost prostor hřiště alespoň v částečné míře využívat, než dojde k rozhodnutí o větších investicích.

K Vámi zmíněnému setkání v Raudnitzově domě bych rád uvedl na pravou míru, že jsem setkání nesvolával, ale byl jsem vyzván obyvateli okolních domů, abych jim poskytl informace k projektu Hansfalkovského dvora a jeho dopravního řešení a stavu projektu hřiště. Z důvodu pozdějšího zahájení školního roku v ZŠ Pod Žvahovem měla řada sousedů první zářijový týden dovolenou a nemohla se tak zúčastnit zasedání výboru územního rozvoje, kde byl projekt Hansfalkovského dvora projednáván. Nejednalo se o mé první ani poslední setkání s obyvateli Prahy 5. Sdílení informací považuji za součást práce zastupitele, a proto se rád setkám i s dalšími sousedy, kteří mě k tomu osloví. A aby nedošlo k omylu, tak podobná setkání nepovažuji za participaci v pravém slova smyslu, ale pouze způsob, jak sdílet informace s veřejností.

S pozdravem

Ing. arch. Radek Janoušek
místostarosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě