Zpracovávání osobních údajů Úřadem městské části Praha 5 na základě § 18, odst. 1, písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákonné ustanovení + odbor provádějící zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektů údajů Kategorie příjemců údajů Doba uchování údajů
Zákony o životním prostředí a o pozemních komunikacích- ODŽ Řízení o přestupcích a správních deliktech Osobní údaje Účastníci přestupkového řízení či řízení o spr. deliktu a svědci ÚMČ Praha 5, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, ČIŽP 5 let po uzavření spisu
Zákon č. 86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší – ODŽ Vedení správních řízení dle zákona Osobní údaje Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší na MČ Praha 5 ÚMČ Praha 5, MŽP 5 let po ukončení provozování zdroje
Zákon č. 449/2001 Sb. –
o myslivosti – ODŽ
Vydávání loveckých lístků Osobní údaje Žadatelé o vydání loveckého lístku ÚMČ Praha 5 5, resp. 10 let po uzavření spisu
Zákon č. 99/2004 Sb. –
o rybářství – ODŽ
Vydávání rybářských lístků Osobní údaje Žadatelé o vydání rybářského lístku ÚMČ Praha 5 5, resp.10 let po uzavření spisu
Zákon č.
334/1992 Sb. – o ochraně ZPF – ODŽ
Vydávání souhlasu a rozhodnutí dle zákona Osobní údaje Žadatelé o vynětí půdy ze ZPF ÚMČ Praha 5, MHMP, Celní úřad 15 let od uzavření spisu
Zákon č. 246/ 1992 Sb. – na ochranu zvířat proti týrání – ODŽ Rozhodnutí o odebrání zvířete Osobní údaje Účastníci, kterým se odebírá zvíře ÚMČ Praha 5, MHMP 5 let po uzavření spisu
Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny – ODŽ Správní řízení vedená dle zákona Osobní údaje Účastníci řízení ÚMČ Praha 5, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, ČIŽP 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – ODŽ Evidence vedené dle zákona Osobní údaje Chovatelé včelstev ÚMČ Praha 5, MHMP 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon – ODŽ Správní řízení a evidence dle zákona Osobní údaje Účastníci řízení a chovatelé zvířat ÚMČ Praha 5, MHMP, soudy, MěVS, Policie ČR 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech – ODŽ
Řízení o přestupcích a jiných správních deliktech Osobní údaje Účastníci řízení ÚMČ Praha 5, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, ČIŽP 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách – ODŽ Vydání souhlasu, vyjádření, povolení a rozhodnutí dle zákona Osobní údaje Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, fyzické osoby. ÚMČ Praha 5, MHMP, soudy, ČIŽP, MŽP, Povodí Vltavy, PVS, PVK, Lesy hl. m. Prahy 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách – ODŽ Zavádění vodoprávních rozhodnutí do Editoru rozhodnutí vodoprávních úřadu Osobní údaje Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, fyzické osoby. ÚMČ Praha 5 MHMP, Min. zem., Správce Povodí Bez omezení
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech – ODŽ Zpracování evidencí dle zákona Osobní údaje Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání ÚMČ Praha 5, MHMP, Min. Život. Pr. 5 let
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – ODŽ Řízení vedená dle zákona Osobní údaje Žadatelé o rozhodnutí ÚMČ Praha 5, MHMP, Policie ČR, Městská policie, IZS 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích – ODŽ Vydávání povolení a rozhodnutí dle zákona Osobní údaje Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, fyzické osoby ÚMČ Praha 5, MHMP, ČIŽP, Povodní Vltavy, PVS, PVK, Lesy hl. m. Prahy 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – ODŽ Vedení řízení dle zákona Osobní údaje Žadatelé ÚMČ Praha 5, MHMP, Policie ČR, Městská policie, IZS 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád – ODŽ Vedení řízení dle zákona Osobní údaje Žadatelé, stěžovatelé ÚMČ Praha 5, MHMP 5 let od uzavření spisu
Zákon č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím – ODŽ Vedení řízení dle zákona Osobní údaje Žadatelé ÚMČ Praha 5 5 let od uzavření spisu
Zákon. č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků a zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích – OEK Správa místního poplatku ze psů, za už. veřej. prostranství, z ubytovací kapacity, za lázeň. nebo rekreač. pobyt, za provoz. VHP Osobní údaje Fyzické osoby, právnické osoby ÚMČ Praha 5 – OEK, správce daně 5 až 20 let
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků – OEK Vymáhaní pokut uložených fyzickým a právnickým osobám Osobní údaje Fyzické osoby, právnické osoby ÚMČ Praha 5 – OEK, správce daně 5 až 20 let
Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád a Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích – OEK Evidence provozu VHP Osobní údaje Fyzické osoby, právnické osoby ÚMČ Praha 5 – OEK, správce daně 5 let
Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád a Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích – OEK Evidence povolení tombol Osobní údaje Fyzické osoby, právnické osoby ÚMČ Praha 5 – OEK, správce daně 5 let
Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád a Zákon č. 117/2001 Sb., o veřej. sbírkách – OEK Evidence veřejných sbírek Osobní údaje Fyzické osoby, právnické osoby ÚMČ Praha 5 – OEK, správce daně 5 let
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – OEK Evidence smluv dle zákona Osobní údaje Fyzické osoby, právnické osoby správní firmy Centra a.s.
Sever a RAK, ACCT s.r.o.
Správa budov a.s.
5 až 15 let
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – OEK Vedení analytické evidence dle zákona Osobní údaje Fyzické osoby, Česká pošta 5 let
Zákon č. 563/1991 Sb., o účet. – OEK Vedení analyt. evidence dle zákona Osobní údaje Právnické osoby Česká spořitelna 5 let
Vyhl. 160/1976 Sb., o fin. a úvěr. pomoci družstevní a indiv. bytové výstavbě – OEK Smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku na individuální bytovou výstavbu Osobní údaje Fyzické osoby OEK ÚMČ Praha 5 Bez omezení
Zák.č.141/1961 Sb., o tr. řízení soudním – OOS Osobní údaje občané páchající přestupky Orgány činné v tr. řízení 5 – 10 let
Zák. č.133/2000 Sb.,o evid. obyvatel a r.č. – OOS Evidence obyvatel a rodných čísel Osobní údaje Pověřené úřady obcí, Městské úřady , ÚMČ Praha 5,MHMP 5- 50 let (matriky 100 let)
Zák.č.328/1999 Sb., o občanských průk.
– OOS
Evidnce a výdej občanských průkazů Osobní údaje Všichni občané ČR MV ČR, Policie ČR, pověřené obecní úřady,zhotovitel 5 – 15 let
Zák. č. 329/1999 Sb., o cest. dokladech – OOS Evidence a výdej cest. dokladů Osobní údaje Občané ČR, kteří o cest. doklad požádají MV ČR, Policie ČR, pověřené obecní úřady,zhotovitel 5 – 15 let
Zák. č. 365/2000 Sb., o inf. syst. – OOS Evidence související s dalšími zák. Osobní údaje Všichni občané ČR MV ČR, Policie ČR, pověřené obecní úřady 5 – 50 let
Zák. č. 48/1997 Sb., o veř. zdr. poj. – OOS Evidence narození a úmrtí, hlášení Osobní údaje Všichni, kteří zemřou Zdravotní pojišťovny 100 let
Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do PČR – OOS Evidence související s volbami Osobní údaje Občané ve stálých a zvášt. voleb. seznamech MV ČR, MHMP, Cizinecká policie Průběžně
Zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování listin a podpisů – OOS Evidence související s ověřováním Osobní údaje Občané žádající ověření Soudy, Policie ČR 10 let
Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách a jménu – OOS Evidence narození, jmen a úmrtí Osobní údaje Všichni občané Soudy, Policie ČR, věznice, ministerstva, ZÚ, ČSSZ 75 – 100 let
Zák. č. 99/1963 Sb. – Občanský soudní řád – OOS Evidence úmrtí Osobní údaje Všichni, kteří zemřou Dědické oddělení soudů 75 let
Zák. č. 585/2004 Sb., o branné povin. – OOS Evidence úmrtí Osobní údaje Všichni, kteří zemřou a je žádáno Krajská voj. velitelství, základny 75 let
Zák. č. 582/1991 Sb., o prov. soc. zab. – OOS Evidence úmrtí a žen naroz. před rokem 1968 Osobní údaje Všichni, kteří zemřou ČSSZ 75 let
Zák. č. 89/1995 Sb., o stát. statist. službě – OOS Evidence naroz., sňatků a úmrtí Osobní údaje Všichni občané ČR ČSÚ 75 – 100 let
Vyhl. č. 32/1969 Sb., o konz. stycích – OOS Evidence úmrtí Osobní údaje Cizí občané Zastupitelské úřady 75 let
Metod. Pokyn MV VS/2-60/92/98 Evidence úmrtí Osobní údaje Všichni, kteří zemřou Ústav zdrav. informací a statistiky 75 let
Zák. č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství – OOS Evidence státních občanů Osobní údaje Narozené děti MV ČR, Policie ČR, Vojenské správy 100 let
Zák. č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon – OŽI Evidence živnost. oprávnění Osobní údaje Fyzické osoby – podnikatelé, statutární orgány právnických osob Soudy, Policie ČR, Fin. úřady, ČSSZ, Zdrav. poj., Úřadu práce, další živnost. úřady Po dobu trvání podnikatel. činnosti, poté archivace 10 let
Zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ( v souvislosti se zák. č. 131/2000 Sb. a zák. č. 312/2002 Sb.) – OPM Zajištění všech pracovněpráv. úkonů při zaměstnávání zaměstnanců a vyplácení odměn zastupitelům Osobní a citlivé údaje Zaměstnanci ÚMČ Praha 5 a zastupitelé MČ Praha 5 Zdrav. poj., ČSSZ, Finanční úřad Po dobu zaměstnání, následně 50 let
Zák. č. 143/1992 Sb. , o platu (v souv. se zák. č. 119/1992 Sb., zák. č. 435/2004 Sb a zák. č. 117/1995 Sb.) – OPM Zajištění všech pracovněpráv. úkonů při zaměstnávání zaměstnanců a vyplácení odměn zastupitelům Osobní a citlivé údaje Zaměstnanci ÚMČ Praha 5 a zastupitelé MČ Praha 5 Zdrav. poj., ČSSZ, Finanční úřad Po dobu zaměstnání, následně 50 let
Zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v souv. se zák. č. 589/1992 Sb., 582/1991 Sb., 592/1992 Sb. a 155/1995 Sb.) – OPM Zajištění všech pracovněpráv. úkonů při zaměstnávání zaměstnanců a vyplácení odměn zastupitelům Osobní a citlivé údaje Zaměstnanci ÚMČ Praha 5 a zastupitelé MČ Praha 5 Zdrav. poj., ČSSZ, Finanční úřad Po dobu zaměstnání, následně 50 let
Zák. č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve stát. orgánech – OPM Zajištění všech pracovněpráv. úkonů při zaměstnávání zaměstnanců a vyplácení odměn zastupitelům Osobní a citlivé údaje Zaměstnanci ÚMČ Praha 5 a zastupitelé MČ Praha 5 Zdrav. poj., ČSSZ, Finanční úřad Po dobu zaměstnání, následně 50 let
Zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon (v souv. se zák. č. 563/2004 Sb.) – OŠK Podklady pro jednání konkurzních komisí na místo ředitele ZŠ a MŠ Osobní údaje Fyzické osoby ÚMČ Praha 5 5 let
Zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon (v souv. se zák. č. 563/2004 Sb.) – OŠK Podklady pro jmenování ředitele ZŠ a MŠ Osobní údaje Fyzické osoby ÚMČ Praha 5 5 let
Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích – OŠK Podklady pro jmenování ředitele KK Poštovka Osobní údaje Fyzické osoby ÚMČ Praha 5 5 let
Zák. č. 143/1992 Sb. , o platu – OŠK Stanovení platového výměru řediteli ZŠ a MŠ Osobní údaje Fyzické osoby – ředitelé ZŠ a MŠ ÚMČ Praha 5 5 let
Zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon – OŠK Evidence kopií ?Záznam o školním úrazu? – ZŠ a MŠ Osobní údaje Fyzické osoby ÚMČ Praha 5 5 let
Zák. č. 100/1988 Sb., o soc. zab. (v souvis. Se zák. č.463/1991 Sb., 482/1991 Sb., 359/1999 Sb., vyhláška 182/1991 Sb., 500/2004 Sb.,) – OSO Dávky sociální péče Osobní a citlivé údaje Klienti Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 5 – fyzické osoby Státní orgány, pověřené osoby, školská a zdr. zařízení, soc. zaříz., nezisk. organ., orgán soc. právní ochrany dětí (OSPOD), dávky soc. péče, poradce pro etnika a národnost. menšiny, veřej. opatrovník 15 let, u dávek zdrav. postižených a u mimořád. výhod – 5 let
Zák. č. 359/1999 Sb., o soc. právní ochraně dítěte (v souv. se zák. č.94/1963 Sb., 97/1963 Sb., usnesení ČNR 2/1993 Sb., 117/1995 Sb., 104/1991 Sb., vyhláška 33/1959 Sb., 132/1976, sdělení MZV 34/1998 Sb., 43/2000 Sb., 47/2001 Sb., 141/2001 Sb,, 115/2006 Sb., 500/2004 Sb., 200/1990 Sb., 218/2003 Sb., 500/2004 Sb.) – OSO Vedení spisů OM (ochrana mladistvých) Osobní i citlivé údaje Klienti Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 5 – fyzické osoby Státní orgány, pověřené osoby, školská a zdravotnická zařízení, sociální zařízení, neziskové organizace, orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), dávky sociální péče, poradce pro etnika a národnostní menšiny, veřejný opatrovník 15 let
Zák. č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře (v souv. se zák. č.463/1991 Sb. 500/2004 Sb.) – OSO Vedení spisů pro dávky státní soc. podpory Osobní i citlivé údaje Klienti Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 5 – fyzické osoby Státní orgány, pověřené osoby, školská zařízení, nezisk. organizace, orgán soc. právní ochrany dětí (OSPOD), dávky soc. péče, poradce pro etnika a národnost. menšiny, veřej. opatrovník 10 let
Zák. č. 99/1963 Sb., OSŘ (v souv. se zák. č. 40/1964 Sb., 114/1988 Sb., 100/1988 Sb., 500/2004 Sb.) – OSO Výkon funkce veřejného opatrovníka Osobní a citlivé údaje Klienti Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 5 – fyzické osoby Státní orgány, pověřené osoby, škol. a zdrav. zařízení, sociální zařízení, neziskové organizace, orgán soc. právní ochrany dětí (OSPOD), dávky soc. péče, poradce pro etnika a národnostní menšiny 10 let
Zák. č. 100/1988 Sb., o soc. zab. ( v souv. se zák. č. 114/1988 Sb., 500/2004 Sb.,) – OSO Výkon funkce poradce pro národnostní menšiny Osobní údaje Klienti Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 5 – fyzické osoby Státní orgány, pověřené osoby, školská a zdravotnická zařízení, sociální zařízení, neziskové organizace, orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), dávky sociální péče, veřejný opatrovník 10 let

Vysvětlivky

ÚMČ Praha 5 – Úřad městské části Praha 5

MHMP – Magistrát hl. m. Prahy

ODŽ – Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5

OEK – Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 5

OOS – Odbor občansko – správní Úřadu městské části Praha 5

OŽI – Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 5

OPM – Odbor personální a mzdový Úřadu městské části Praha 5

OŠK – Odbor školství a kultury Úřadu městské části  Praha 5

OSO – Odbor sociální Úřadu městské části Praha 5

MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR

MěVS – Městská veterinární stanice

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí

Min. zem. – Ministerstvo zemědělství

PVK – Pražské vodovody a kanalizace

IZS – Integrovaný záchranný systém

VHP – výherní hrací přístroje

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení

– zastupitelské úřady

ČSÚ – Český statistický úřad