Změna živnostenského zákona

07/01/2021

informujeme Vás, že k 1. lednu 2021 nabývají účinnosti níže uvedené změnové zákony, které mimo jiné novelizují živnostenský zákon. Změny je možno, z hlediska jejich povahy, pojmout jako:

 1. Legislativně technické změny a
 2. Věcné změny.

1. Legislativně technické změny živnostenského zákona účinné k 1. 1. 2021

 • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

V případě živnostenského zákona se jedná pouze o legislativně technickou změnu § 3 živnostenského zákona, která potvrzuje status quo, kdy se činnost provozovatelů kolektivních systémů nepovažuje za živnost. Zákon byl vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 543/2020 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

 • Změna vyvolaná v souvislosti s novelou zákona o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

V návaznosti na terminologické úpravy zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění dalších souvisejících zákonů se přizpůsobuje terminologie souvisejících zákonů, resp. zákonů, které pracují s instituty z oblasti zákazu chemických zbraní. V případě živnostenského zákona se změna týká ustanovení v § 3 odst. 3 písm. u) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., takto: slova „vysoce nebezpečnými látkami“ se nahrazují slovy „látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení“. Zákon byl vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 336/2020 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

 • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

V obou případech se ve své podstatě nejedná o věcnou, ale pouze o legislativně technickou změnu § 3 živnostenského zákona, a výkon znalecké, tlumočnické i překladatelské činnosti i nadále není živností. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 255/2019 Sb., resp. v částce 148 pod číslem 354/2019 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

2. Věcné změny živnostenského zákona účinné k 1. 1. 2021

 • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím změnového zákona o daních z příjmů

Změna spočívá v rozšíření nabídky služeb živnostenských úřadů. Od 1. 1. 2021 budou moci začínající podnikatelé spolu s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) podat podle § 45b živnostenského zákona mimo přihlášky k dani z příjmu nebo silniční dani také oznámení o vstupu do paušálního režimu. Zákon byl vyhlášen 18. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 221 pod číslem 540/2020 Sb. a je účinný  od 1. 1. 2021.

 • podle stávající právní úpravy lze využít jednotného registračního formuláře, kterým lze vedle ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,
 • poplatník se zde může registrovat k dani z příjmů a dani silniční a nově zde může také podat oznámení o vstupu do paušálního režimu.

 

 • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím změnového zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Změna rozšiřuje stávající vylučovací důvody z provozování živnosti právnickými osobami (§ 8a), do živnostenského zákona zařazuje novou přílohu č. 6, jež nově konstituuje seznam živností a oborů živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osob, která je členem jejího statutárního orgánu a oborů živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení. Zákon byl vyhlášen 17. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 218 pod číslem 527/2020 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

 • Změna vyvolaná v souvislosti s novelou zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (1. 11. 2020)

Změna posunula účinnost zákona č. 117/2020 Sb., kterým byl změněn živnostenský zákon a další související zákony na 1. 1. 2021. Nová právní úprava zavedla regulaci pro oblast průvodcovských služeb, tím, že poskytování těchto služeb mimo jiné podmínila vydáním českého národního průkazu průvodce. O vydání průkazu lze žádat od 1. 1. 2021, přičemž žádosti podané do 28. února 2021 budou osvobozeny od správního poplatku (1000 Kč). Rovněž povinnost užívání průkazu (viditelně na oděvu) byla odsunuta na 1. 3. 2021. Zákon byl vyhlášen dne 22. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 170 pod číslem 422/2020 Sb. a je účinný od 1. 11. 2020.

Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu zůstala zařazena ve volné živnosti s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského zákona, obor 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.

§ 12 odst. 2 – účinnost od 1. 3. 2021. Od tohoto data může činnost průvodce vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce (dále jen „průkaz průvodce“). Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území ČR průkaz na viditelném místě svého oděvu; za splnění této povinnosti odpovídá osoba, která má právo provozovat průvodcovskou činnost podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Průkaz průvodce (I. nebo II. stupně) vydá Ministerstvo pro místní rozvoj na základě žádosti. Podmínky pro vydání průkazu jsou stanoveny v § 12b zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Podle § 45a odst. 1 písm. f) živnostenského zákona může fyzická osoba společně s ohlášením živnosti na živnostenském úřadě též podat žádost o vydání průkazu průvodce. Podanou žádost předá živnostenský úřad Ministerstvu pro místní rozvoj.

Správnímu poplatku nepodléhá vydání průkazu průvodce, jde-li o žádosti o vydání průkazu průvodce podané do 28. 2. 2021. Po tomto datu činí správní poplatek za vydání průkazu 1 000 Kč, za vydání průkazu po změně údajů 200 Kč a za vydání duplikátu průkazu 500 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přijímání žádostí o vydání českého národního průkazu průvodce. Průkazy budou vydány do konce února tak, aby je průvodci mohli začít využívat při své činnosti od 1. 3. 2021. Ministerstvo chce tímto krokem zpřehlednit průvodcovskou činnost.

Nová právní regulace průvodcovské činnosti přináší definici průvodce cestovního ruchu, upravuje podmínky pro vydání průkazu průvodce a zavádí seznam průvodců. Činnost průvodce může nově od 1. 3. 2021 vykonávat pouze ta osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území ČR průkaz na viditelném místě svého oděvu. Osobám, které o průkaz požádají do 28. 2. 2021 bude vystaven bezplatně. U později podaných žádostí bude nutné uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Tato povinnost se nevztahuje na horské průvodce a dále na průvodce v objektech (hrady, zámky, muzea vč. muzeí v přírodě apod.) a na průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Průkaz průvodce cestovního ruchu nemusí mít ani průvodci z jiných členských států EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, pokud průvodcovské služby na území ČR poskytují dočasně a před prvním poskytnutím služby oznámí tuto skutečnost ministerstvu.

Průkaz průvodce je vydáván ve dvou druzích, a to jako průkaz průvodce I. nebo II. stupně. Podrobnější informace o průkazech a jak o ně žádat naleznete zde.

 

https://mmr.cz/getmedia/5fa02a71-7e5d-4dac-b3fb-13c2d3951ba8/Zadost-o-vydani-prukazu-pruvodce.pdf.aspx?ext=.pdf

 

Český národní průkaz průvodce

Průkaz průvodce je vydáván ve dvou druzích, a to jako průkaz průvodce I. nebo II. stupně. Průkaz průvodce je veřejná listina, která osvědčuje, že průvodce splňuje podmínky podle zákona č. 159/1999 Sb.

Průvodci > Český národní průkaz průvodce

Průkaz vydává na základě žádosti Ministerstvo pro místní rozvoj.

Průkaz I. stupně bude vydán

 • žadateli, který má právo provozovat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu podle živnostenského zákona, nebo
 • žadateli, který prokáže, že je k osobě, která toto oprávnění má, ve smluvním vztahu.

 

O průkaz II. stupně může požádat

 • žadatel, který splní stanovenou odbornou způsobilost. Odborná způsobilost k vydání průkazu II. stupně spočívá v doložení dokladů o
 1. vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch,
 2. vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 3. středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 4. středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 5. profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního ruchu, nebo
 6. uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

 

 

Osoba, která vykonává průvodcovskou činnost jako podnikání, musí i nadále disponovat živnostenským oprávněním pro provozování živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; průvodcovská činnost se nestává živností vázanou. Činnost průvodce cestovního ruchu zůstává stále součástí oboru činnosti č. 71 – „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“.

Žádost o vydání průkazu musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • státní občanství žadatele,
 • místo trvalého pobytu žadatele,
 • rodné číslo žadatele, a nebylo-li přiděleno, datum jeho narození,
 • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a
 • stupeň průkazu, o který je žádáno.

Doporučený formulář k žádosti o vydání průkazu je k dispozici zde.
Doklady, které se k žádosti připojují, se liší podle stupně požadovaného průkazu a podle toho, zda má být průkaz vydán podnikateli nebo osobě, která průvodcovskou činnost pro podnikatele vykonává na základě smluvního vztahu.

Žadatel, který není podnikatelem v průvodcovské činnosti (nemá přísl. živnostenské oprávnění), dokládá k žádosti o vydání průkazu I. stupně doklad o tom, že je k podnikateli ve smluvním vztahu, a fotografii podle zákona o cestovních dokladech. Podnikatel k žádosti žádné doklady kromě fotografie nedokládá.

K žádosti o vydání průkazu II. stupně dokládá žadatel fotografii podle zákona o cestovních dokladech a doklady prokazující odbornou způsobilost.

Vydání průkazu průvodce obou stupňů podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Správnímu poplatku nepodléhá vydání průkazu I. a II. stupně na základě žádostí podaných do 28. února 2021.

Žádost o vydání českého národního průkazu průvodce lze podat

 • spolu s ohlášením živnosti nebo žádostí o vydání koncese u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice (živnostenský úřad poté zašle žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj), nebo
 • u Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě