Změna příjmení po rozvodu manželství

04/01/2024

Základní informace k životní situaci

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Dřívějším příjmením je příjmení, které osoba užívala bezprostředně před vstupem do manželství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rozvedený manžel, který:

  • při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,
  • ke společnému příjmení připojoval předchozí příjmení, popřípadě první ze svých předchozích příjmení.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení se činí u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení lze učinit u kteréhokoli matričního úřadu. Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy byla změna vzata na vědomí příslušným matričním úřadem (který o tom vydá „Potvrzení“ o zpětvzetí dřívějšího příjmení) nebo v případě prohlášení o upuštění společného příjmení, ode dne vydání matričního dokladu.

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 5

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 13,15, 1. patro, kancelář č. 112. V úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • doklad totožnosti
  • oddací list – originál (pokud jej osoba vlastní)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k dispozici na matrice, event. na webu ÚMČ Praha 5, sekce “Formuláře ke stažení”, Odbor matrik a státního občanství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za oznámení, které je učiněno do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, se nehradí žádný správní poplatek.

Pokud osoba tuto lhůtu promešká, může požádat o změnu příjmení (viz kapitola „změna jména a příjmení“). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad provede zápis do matriční knihy manželství a vystaví oddací list nejdéle do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

Pokud matriční úřad přijal oznámení a není příslušný k jeho zápisu do matriční knihy manželství, postoupí oznámení příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dní. Tento matriční úřad je povinen provést zápis do matriční knihy a vydat oddací list ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

Upozornění pro občany ČR:

Po zápisu oznámení do matriční knihy manželství je matriční úřad povinen oddělit občanovi vyznačenou část občanského průkazu. Občan musí po té požádat o vydání nového občanského průkazu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě