Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky pro svobodný přístup k těmto informacím.  Podle tohoto zákona je Městská část Praha 5 povinna poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k její působnosti. Účelem práva na informace je kontrola veřejné správy, mj. též kontrola vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kdo může o informaci požádat

Kdo informaci poskytne

 

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 

Povinný subjekt může dále omezit poskytnutí informace, pokud:

 

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 

 

Žádost o poskytnutí informace se podává

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 

Postup povinného subjektu

 

Pokud povinný subjekt nevyhoví

 

Ke komu se podává odvolání

 

Kdo o odvolání rozhodne

 

Podání stížnosti dle § 16a na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 3. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  3. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

Lhůty

 

Termíny

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě