Žádost o udělení státního občanství České republiky

10/01/2022

Jak může cizinec získat státní občanství České republiky?

Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické osobě (občan cizího státu nebo osoba bez státního občanství „bezdomovec“ s trvalým pobytem na území České republiky), která splňuje podmínky vymezené v zákoně č. 186/2013 Sb. Státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra ČR.

Podmínky pro udělení státního občanství ČR, které musí fyzická osoba splňovat:

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která je integrována do společnosti v České republice, neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a splňuje ostatní zákonné podmínky, kterými jsou:

1/ Trvalý pobyt žadatele na území České republiky nepřetržitě
– alespoň po dobu 5 let
– alespoň po dobu 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem Evropské unie
– po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.Možné důvody pro prominutí této podmínky:Žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt a:

narodil se na území České republiky, nebo
byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky, popř. do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky, nebo
alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky, nebo
byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky, nebo
jeho manžel nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo
má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, nebo
je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo
je osobou bez státního občanství nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá.

2/ Prokáže-li žadatel, že se na území ČR skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu stanovené v bodu 1/.

Do této doby se započítávají:

období nepřítomnosti, která nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce,
období nepřítomnosti, která nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců ze závažného důvodu, zejména:
těhotenství a narození dítěte,
vážné onemocnění,
studium,
odborné školení,
pracovní cesta.

Možné důvody pro prominutí této podmínky:

Žadatel má na území České republiky trvalý pobyt a zároveň:

jeho manžel nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo
je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

3/ Nebyl-li žadatel pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin. (výpis z rejstříku trestu ČR  nemusíte předkládat)

Žadatel, který je starší 15 let, prokazuje:

zdržuje-li se v České republice dobu delší než 10 let -> že nebyl pravomocně odsouzen v České republice:
pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
pro úmyslný trestný čin,
zdržuje-li se v České republice dobu kratší než 10 let -> že nebyl pravomocně odsouzen:
v České republice:
pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
pro úmyslný trestný čin,
ve státě, jehož je státním občanem, pokud nejde o žadatele, kterému byla v České republice udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany:
pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
pro úmyslný trestný čin,
ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let:
pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
pro úmyslný trestný čin.

Tuto podmínku nelze prominout!

4/ Prokáže-li žadatel znalost českého jazyka, základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky – podrobnější informace:

http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz

Znalost českého jazyka a reálií žadatel prokazovat nemusí, pokud:

studoval alespoň 3 roky základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem jazyk český, nebo
je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo
má tělesné nebo mentální postižení, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

5/ Neporušil-li žadatel v posledních 3 letech závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.

6/ Prokáže-li žadatel výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky.

výši a zdroje svých příjmů,
že z těchto příjmů odvádí daň (pokud tuto povinnost neplní jiná osoba),
splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu,
bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny.
Tuto podmínku nelze prominout!

7/ Prokáže-li žadatel, že v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel.

Žádost se podává OSOBNĚ

– u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého

– pro osoby s trvalým pobytem v Praze 5, žádost podáte Úřadu městské části Praha 5

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel.: 257 000 876
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 – 18.00 hod.

 

Vážení klienti, jednání při podání žádosti o udělení státního občanství ČR je časově náročné (přibližně 40 a více minut).

Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem (stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele) a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání.

1.       ŽADATEL PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI PŘEDLOŽÍ:

1. písemná žádost (předepsaný formulář není stanoven – žádost připraví žadatel)

–         a)  o udělení státního občanství České republiky + odůvodnění

b)  žádost o prominutí chybějící délky trvalého pobytu + odůvodnění

       2. rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, doklad o rozvodu manželství (s vyznačením právní moci) nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera  – nutno doložit originály nebo úředně ověřené kopie, cizozemské matriční doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, příp. vyšším ověřením (apostille, superlegalizace)

       3. průkaz povolení k pobytu pro cizince a cestovní pas

       4. dotazník – k dispozici na úřadě

        5. podrobný osobní životopis (zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny zejména údaje o pobytu na území ČR, dále pracovní nebo jiné výdělečné činnosti, studium v ČR, informace o rodině), nikoli strukturovaný životopis v heslech

         6. přehled zahraničních pobytů za uplynulých 5 let (v případě občanů EU za uplynulé   3 roky) – formou prohlášení

         7. doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka a zkoušky ze základních znalostí ústavního systému ČR a ze základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR (zkoušky provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (www.ujop.cz), žadatel obdrží mezinárodní certifikát o úspěšném absolvování zkoušky, jazyková zkouška je na úrovni B1, bližší informace jsou na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

– uvedené zkoušky nemusí absolvovat žadatel, který prokáže, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk – doklady prokazující absolvování studia (vysvědčení, diplom atd.), se odesílají Ministerstvu vnitra v originále nebo v úředně ověřené kopii

– dále žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si potřebné znalosti, a dále žadatel mladší 15 let nebo starší 65 let

(Doporučujeme žadateli, který musí splnit zkoušku z českého jazyka a reálií, aby přípravu žádosti o udělení státního občanství ČR započal splněním zmíněné zkoušky = časově náročné).

Potřebné informace naleznete – http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz

 

 

       8. pokud žádost o udělení státního občanství ČR podává jen jeden z rodičů dítěte mladšího 18 let, je potřeba doložit souhlas druhého rodiče (s úředně ověřeným podpisem – toho není třeba, pokud druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před úřadem) o tom, že souhlasí, aby dítě nabylo české státní občanství

       9. pokud se žadatel v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem svého domovského státu, pokud žadatel v uplynulých 10 letech před podáním žádosti po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců na území jiného státu než je ČR nebo jeho domovský stát, doloží rovněž doklad tohoto cizího státu prokazující bezúhonnost žadatele – doklady nesmí být starší 6 měsíců (výpis z rejstříku trestů ČR nemusíte předkládat, Ministerstvo vnitra si jej opatří samo)

 

     10. dítě starší 15 let – je třeba doložit jeho souhlas s nabytím českého státního občanství s úředně ověřeným podpisem (úředně ověření podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u kterého je žádost podána)

     11. doklady potřebné k ověření splnění dalších zákonem stanovených podmínek pro udělení státního občanství České republiky:

 

–          potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší 30 dnů): FÚ územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61

 

–          potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti (ne starší 30 dnů): PSSZ pro Prahu 5 se sídlem Praha 8, Trojská 1997/13a

 

–          potvrzení zdravotní pojišťovny o počátku pojištění a o řádném průběhu plateb (vyúčtování pojistného) veřejného zdravotního pojištění (ne starší 30 dnů)

 

–          potvrzení celního úřadu o neexistenci nedoplatků (ne starší 30 dnů): Praha 1 – Nové Město, Washingtonova 7

DOPORUČUJEME POTVRZENÍ O „BEZDLUŽNOSTI“ VYŘIZOVAT  JAKO POSLEDNÍ KROK PŘÍPRAVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI A POKUD MOŽNO V JEDNOM DNI (= některá potvrzení jsou vystavena na počkání, některá nikoli)

–          kopie živnostenských listů, daňových přiznání (za 3 roky zpětně), výpis z obchodního rejstříku, rozhodnutí o přerušení či zastavení živnosti

 

–          kopie pracovních smluv a platového výměru nebo kopie zápočtových listů
(za 3 roky zpětně), příp. potvrzení zaměstnavatele o délce pracovního poměru
a o výši příjmu

 

–          potvrzení úřadu práce o evidenci mezi uchazeči o zaměstnání (ne starší 30 dnů)

 

–          potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního či jiného důchodu

 

–          doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán

 

–          doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí

 

–          potvrzení o studiu, kopie posledního školního vysvědčení, kopie VŠ diplomu

 

–          přehled čerpaných dávek státní sociální podpory, příp. potvrzení o tom, že žádné dávky SSP nečerpá: Úřad práce pro Prahu 5, Plzeňská 314/115

 

–          doklady prokazující oprávněnost bydlení na adrese povoleného trvalého pobytu (např. kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, souhlas ubytovatele)

Jaká je lhůta k vyřízení:

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky se svým stanoviskem do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 180 dnů ode dne, kdy je mu žádost doručena.

Odvolací orgán:

Rozklad k Ministru vnitra ČR.

Správní poplatky:

Za podání žádosti o udělení státního občanství České republiky se hradí tyto správní poplatky:

Zletilá osoba – 2000 Kč

Nezletilá osoba – 500 Kč

Azylant – 500 Kč

Platba správního poplatku se uskutečňuje v hotovosti v místě podání žádosti.

Udělení sankce:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako žadatel o udělení státního občanství ČR uvede nepravdivý údaj nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20 000,- Kč.

Další související činnosti:

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána “Listina o udělení státního občanství České republiky”.

Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (z důvodu hodných zvláštního zřetele může být složení tohoto slibu prominuto – v takovém případě se české státní občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při složení státoobčanského slibu je žadateli předána “Listina o udělení státního občanství České republiky”. Děti mladší 15 let státoobčanský slib neskládají.

Dítě nabývá státní občanství České republiky udělením dnem, kdy jeho zákonný zástupce převezme Listinu o udělení státního občanství České republiky pro dítě.

Státoobčanský slib se skládá veřejně a slavnostním způsobem před ředitelem krajského úřadu (v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části Praha 1 až 22), nebo před jím pověřenou osobou. Státoobčanský slib lze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele složit i v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu nebo konzulárního úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem nebo před jím pověřenou osobou.

Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení státoobčanského slibu doručena. Pokud státoobčanský slib v této lhůtě nesloží, ministerstvo usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky zruší.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě