Vyřizování stížností, připomínek, podnětů a petic občanů

Základní informace

Podněty, připomínky a stížnosti jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Praha 5.

 

Podání občanů adresované Zastupitelstvu MČ Praha 5 a Radě MČ Praha 5 přijímá Odbor Kancelář městské části, Oddělení organizační MČ Praha 5. Podání občanů adresované starostce MČ Praha 5, přijímá Odbor Kancelář starostky MČ Praha 5. Podání občanů adresované jednotlivým místostarostům a radním MČ Praha 5, přijímají jejich sekretariáty.

 

Stížnosti na jednání zaměstnanců MČ Praha 5, adresuje občan vedoucímu příslušného odboru MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5, jedná-li se o vedoucího odboru MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5, pak tajemnici MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5. Opakované stížnosti, nebo v případech, kdy si občan není jistý, kterému orgánu MČ Praha 5 či odboru MČ Praha 5 má stížnost zaslat, může své podání adresovat Oddělení kontroly a stížností, Odboru Kancelář tajemnice Úřadu MČ Praha 5.

 

Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu. Musí být písemné, a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají, respektive další náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jestliže podává petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Odbor Kancelář MČ Praha 5, Oddělení organizační, ve spolupráci s RMČ Praha 5, který petici vyřizuje, je povinen tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru, do 30 dnů odpovědět.

 

Kdo je oprávněn jednat

 • fyzická osoba
 • právnická osoba

 

Způsob řešení

Písemné podání se zasílá poštou nebo podává přímo v podatelně MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5,

elektronické podání se zasílá na adresu elektronické podatelny podatelna@praha5.cz

Ústní podání po sepsání písemného záznamu u adresáta (na příslušném odboru nebo v sekretariátu odboru)  obdrží občan kopii záznamu s potvrzeným převzetím.

 

Kde lze řešit

Úřední budovy MČ Praha 5 – Úřad MČ Praha 5
nám. 14. října 1381/4, Praha 5,

Štefánikova 13,15,17, Praha 5

 

Návštěvní hodiny:
po telefonické dohodě

 

Úřední hodiny podatelny

Po a St               8:00 – 18:00

Út a Čt               8:00 – 15:30

Pá                       8:00 – 15:00

Poslední požadavek občana k vyřízení je přijímán 10 minut před koncem úředních hodin

 

Forma podání

 • písemná stížnost, připomínky, podněty – bez formuláře
 • ústní stížnost, návrh, připomínka nebo podnět – sepsání písemného záznamu (protokolu) na příslušném odboru nebo v sekretariátech odborů, popř. na oddělení kontroly a stížností,
 • petice – náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • e-mail na adresu – podatelna@praha5.cz
 • datová schránka – 48ia97h

 

Poplatky a lhůty

Poplatky

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 

Lhůty

 • stížnosti, připomínky a podněty se řeší ve lhůtě do 60 dnů
 • petice se řeší ve lhůtě do 30 dnů

Ve výjimečných případech může vedoucí odboru, který na Úřadu MČ Praha 5, záležitost vyřizuje, souhlasit s překročením této lhůty a vyrozumět o svém rozhodnutí stěžovatele.

 

Formuláře

 • bez formuláře

 

Právní úprava