Vyhlášení výběrového řízení referent/ka pracoviště PR a tiskového

20/01/2023

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5

zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení

pracovního místa

 

„Referent/ka pracoviště PR a tiskového“

(pozice č. 08/2023)

 

 

Sjednaný druh práce: referent/ka pracoviště PR a tiskového, s místem výkonu práce Praha.

 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem na vnitřní předpis.

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení.

Stručná náplň práce:

 • podílí se na vytváření a realizaci projektů a programů informování a prezentace činnosti MČ Praha 5 ve vztahu k veřejnosti,
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání RMČ a ZMČ Praha 5 dle pokynů nadřízeného,
 • zajišťuje objednávky, smlouvy, dohody a jiné dokumenty spojené s agendou pracoviště,
 • zajišťuje vedení evidence smluv a objednávek pracoviště,
 • podílí se na koordinaci vnější a vnitřní komunikace,
 • spolupracuje se starostou, RMČ, redakční radou a odbory MČ Praha 5, a informuje je o interních i externích komunikačních aktivitách MČ Praha 5,
 • odpovídá za vyhledávání mediálně zajímavých témat nebo aktuálních kauz z monitoringu médií,
 • zajišťuje distribuci časopisu „Pětka“ v budově úřadu a jeho nahrávání na web a triobo,
 • zajišťuje produkční PR činnost dle pokynů nadřízeného.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
 3. velmi dobrá znalost českého jazyka,
 4. způsobilost k právním úkonům,
 5. bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

 

Požadované vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadovaný obor, zaměření:

 • nejlépe žurnalistika nebo obdobné v oboru požadované práce.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 03.02.2023 v podatelně Úřadu městské části Praha
5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin do podatelny.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, personalistka
Telefon: 257 000 987
Email: jana.klimova@praha5.cz
Na obálku uveďte:
„Výběrové řízení – pozice č. 08/2023 – referent/ka pracoviště PR a tiskového –
NEOTVÍRAT“
Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové
Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské části Praha 5. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZICE Č. 08/2023 – REFERENT/KA PRACOVIŠTĚ PR A TISKOVÉHO – NEOTVÍRAT
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

Více informací naleznete na úřední desce.

Úřední deska

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě