Vydání změny Z 2832/00 opatřením obecné povahy č. 55/2018

08/10/2018 ÚMČ Praha 5

Dne 6. září 2018 vydalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 39/85 změnu Z – 2832/00 vydanou jako opatření obecné povahy č. 55/2018.

Jedná se o největší změnu pražského územního plánu za posledních devět let, která reaguje na změnu legislativy, praktické zkušenosti a soudní rozsudky. Stanovuje jednoduchá pravidla pro výškovou regulaci a nově zavádí povinnost pro posuzování staveb ve 3D modelu. Vymezení minimálního povinného podílu bydlení v centru města se stává  závazným. Úprava nově zakazuje budovat podzemní garáže pod parky. Důležitou změnou je omezení podmínek pro průtočné a neprůtočné záplavové území pouze na Vltavu a Berounku, u malých vodních toků územní plán podmínky využití pro tyto kategorie nestanovuje. Změna nově umožní jednodušeji umisťovat technickou a dopravní  infrastrukturu do celoměstského systému zeleně. Nově může stavebník také požádat o navýšení koeficientu zástavby o jeden stupeň beze změny územního plánu. Toto povolení bude vydávat stavební úřad, pokud stavebník prokáže, že zvýšený objem respektuje již existující urbanistickou strukturu.

 

Více informací k uvedené změně naleznete na níže uvedených odkazech:

 

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/OOP_55_2832/OOP.html

 

http://www.iprpraha.cz/zmena-up

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě