Veřejné projednání změn územního plánu

Jaké veřejné projednání změn územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy probíhá v současné době?

V závěru roku došlo
k organizačním změnám a nový útvar pro pořizování změn územního plánu se nyní
nazývá Hlavní město Praha, Útvar pořizování podkladů a dokumentací (dále jen
ÚPPD).
Počátkem března letošního roku oznámil nový pořizovatel ÚPPD vystavení návrhu
změn 01 územního plánu. Návrh změn 01 bude vystaven od 12. března do 11. dubna
2001 včetně, vždy v pondělí – pátek od 9.00 do 15.00 v podatelně Útvaru rozvoje
hl.m. Prahy a v kanceláři č. 19 ÚPPD – oboje Hradčanské náměstí č. 8, Praha 1.
Změny týkající se území MČ Praha 5 jsou vystaveny na úřední desce Úřadu MČ
Praha 5 na dobu 30 dnů.
Veřejné projednání s odborným výkladem se bude konat dne 29. března 2001 v
10.00 hod. ve velkém zasedacím sále v 1. patře Útvaru rozvoje hl.m. Prahy,
Hradčanské nám. č.8 Praha 1.
K vystavenému návrhu ZMĚN 01 je možné podat stanoviska, námitky a připomínky.
Stanoviska vydávají dotčené orgány státní správy, námitky mohou podávat pouze
vlastníci pozemků a staveb, připomínky může podat každý.
Vlastníky dotčených pozemků a staveb upozorňujeme, že námitku podává vlastník
nebo jím zmocněná osoba. Každá námitka musí být doložena výpisem z listu
vlastnictví, v případě zmocnění osoby je třeba doložit kopii plné moci. Námitky
je třeba předkládat na předepsaném formuláři, který lze obdržet na ÚPPD, nebo
je ho možné získat na internetové adrese: www.prague-city.cz
. Rovněž tento formulář lze obdržet na ÚMČ Praha 5 v odboru územního rozvoje.
Stanoviska, námitky a připomínky lze podávat pouze písemnou formou na adresu:
Hlavní město Praha
Útvar pořizování podkladů a dokumentací
Hradčanské náměstí č. 8
118 54 Praha 1
Konečný termín pro podání je do 26. dubna 2001 včetně, k později podaným
stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude pořizovatel přihlížet.