Vedoucí oddělení III. stavebního na odboru stavební úřad

02/07/2010

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Úřad městské části Praha 5

zastoupený tajemníkem ÚMČ P 5

vyhlašuje dne  2.7. 2010   výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

Vedoucího oddělení III. stavebního na odboru  stavební  úřad

 

 

sjednaný druh práce: vedoucí oddělení, s místem výkonu práce Praha 5, v platové třídě 10

 Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

-         občan ČR ( nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR  – nutnost ovládat český jazyk )

-         způsobilost k právním úkonům

-         bezúhonnost ( za  bezúhonnou  se  nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena  pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo  pro trestný  čin spáchaný z  nedbalosti za jednání  související  s výkonem veřejné  správy, pokud se podle  zákona na tuto osobu    nehledí, jakoby nebyla odsouzena )

     na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a  4 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Další požadavky:

požadované vzdělání:

 

 vysokoškolské

požadovaný obor, zaměření:

stavební, architektura

požadované znalosti:

znalost stavebního řádu, znalost správního řádu

další dovednosti a schopnosti:

praxe ve státní správě, praxe  v samosprávě,

řídící a organizační schopnosti ( řídící praxe výhodou)

dobré vyjadřovací schopnosti v  písemném i mluveném projevu,  přesnost, spolehlivost,  psychická odolnost , komunikativnost, ochota se dále vzdělávat

znalost práce na PC, ŘP skupiny B

 

 

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních  a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních    činností,  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ( u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do  30. 7.  2010   na adresu:

ÚMČ Praha 5, nám. 14 října č. 4, pracoviště Štefánikova 13,15, Praha 5, 150 22

odbor vnitřních věcí

k rukám JUDr. Jiřího Gorčíka

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – ved.odd III.stavebního“

Kontakt:

Telefon 257000994

e-mail  jiri.gorcik@praha5.cz

 

V Praze  2. 7. 2010      

     

                                                                                     Ing. Karel Čuda

Tajemník Úřadu městské části  Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě