Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině

04/01/2024

Základní informace k životní situaci

Snoubenec, který je státním občanem ČR při uzavření manželství/vstupu do partnerství na

 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu,

předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do partnerství (dále jen „Vysvědčení“), které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání.

Po uzavření manželství v cizině požádá státní občan ČR o zápis tohoto manželství/partnerství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje uzavření manželství a vznik registrovaného partnerství státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství (bližší informace v kapitole „Zvláštní matrika“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Státní občan ČR, který hodlá uzavřít manželství/vstoupit do registrovaného partnerství v zahraničí, nebo jimi pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

„Vysvědčení“ vydá na žádost občana:

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu v ČR, nebo posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud trvalý pobyt v ČR nikdy neměl.

Úřad městské části Prahy 5 vydává „Vysvědčení“ výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měly) trvalý pobyt ve správním obvodu ÚMČ Prahy 5 a Prahy-Slivence.

„Vysvědčení“ nelze vystavit, pokud by manželství mělo být uzavřeno:

 • nezletilému, který není plně svéprávný
 • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena
 • osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá
 • mezi předky a potomky, mezi sourozenci (totéž platí o osobách, jejichž příbuzenstvo vzniklo osvojením)
 • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

„Vysvědčení“ se vydá na žádost občana ČR.

S žádostí o vystavení „Vysvědčení“ se lze obrátit osobně či písemně na:

 • matriční úřad podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce, nebo
 • matriční úřad podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, nebo
 • Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt dotčená osoba nikdy neměla.

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Prahy 5.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 – odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství– pracoviště: matrika manželství

1. patro, kancelář č. 112

telefonní čísla pro případné informace:

matrika manželství: Helena Marešová – 257 000 538, Lídie Janáčová – 257 000 539

úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
 • vdova (vdovec) předloží úmrtní list zemřelého manžela/partnera
 • rozvedení předloží pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Lze využít formulář Úřadu městské části Prahy 5, který je k dispozici na matrice manželství a na webových stránkách ÚMČ Praha 5, sekce “Formuláře ke stažení”, Odbor matrik a státního občanství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání „Vysvědčení“ se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání „Vysvědčení“ se vyřizuje do 30 dnů od jejího podání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě