Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině

10/01/2022

Základní informace k životní situaci

Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“) s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství/vstupu do partnerství na

 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu,

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do partnerství (dále jen „Vysvědčení“), které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání.

Po uzavření manželství v cizině může státní občan ČR nebo bezdomovec s povoleným pobytem na území ČR požádat o zápis tohoto manželství/partnerství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno – střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje uzavření manželství a vznik registrovaného partnerství státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství (bližší informace v kapitole „Zvláštní matrika“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Státní občan ČR nebo bezdomovec, který hodlá uzavřít manželství/vstoupit do registrovaného partnerství v zahraničí, nebo jimi pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

„Vysvědčení“ vydá na žádost občana nebo bezdomovce, resp. jejich zmocněnce:

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu v ČR, nebo posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud trvalý pobyt v ČR nikdy neměl.

Úřad městské části Prahy 5 vydává „Vysvědčení“ výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měly) trvalý pobyt ve správním obvodu ÚMČ Prahy 5 a Slivence.

„Vysvědčení“ nelze vystavit, pokud by manželství mělo být uzavřeno:

 • nezletilým, který není plně svéprávný
 • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena
 • osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá
 • mezi předky a potomky, mezi sourozenci (totéž platí o osobách, jejichž příbuzenstvo vzniklo osvojením)
 • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

„Vysvědčení“ se vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR, resp. na žádost zmocněnce, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

S žádostí o vystavení „Vysvědčení“ se lze obrátit osobně či písemně na:

 • matriční úřad podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce, nebo
 • matriční úřad podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, nebo
 • Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt dotčená osoba nikdy neměla.

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Prahy 5.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 – odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství– pracoviště: matrika manželství

1. patro, kancelář č. 112

telefonní čísla pro případné informace:

matrika manželství: Helena Marešová – 257 000 538, Lídie Janáčová – 257 000 539

úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
 • vdova (vdovec) předloží úmrtní list zemřelého manžela/partnera
 • rozvedení předloží pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Lze využít formulář Úřadu městské části Prahy 5, který je k dispozici na matrice manželství a na webových stránkách ÚMČ Praha 5, sekce “Formuláře ke stažení”, Odbor matrik a státního občanství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání „Vysvědčení“ se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání „Vysvědčení“ se vyřizuje do 30 dnů od jejího podání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě