Uzavření sňatku církevní formou

10/01/2022

Základní informace k životní situaci

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců.

Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Upozornění: Manželství nevznikne, pokud nebyly ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo jimi pověřený zmocněnec (na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy obou snoubenců).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců – po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství. Osvědčení předají snoubenci představiteli církve nebo náboženské společnosti, před kterou bude manželství uzavřeno.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku je nutné vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Prahy 5.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 – odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství– pracoviště: matrika manželství

1. patro, kancelář č. 112

telefonní čísla pro případné informace:

matrika manželství: Helena Marešová – 257 000 538, Lídie Janáčová – 257 000 539

úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, a připojí k nim:

1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

e) úmrtní list zemřelého manžela / partnera, případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:

Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

3. Cizinec:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)

d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)

e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

i) potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)

j) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem.

Nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let, je povinna předložit pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku je k dispozici na matrice manželství, event. ke stažení na webových stránkách ÚMČ Praha 5, sekce “Formuláře ke stažení”, Odbor matrik a státního občanství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku se nehradí žádný správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku se vyřizuje do 30 dnů od jejího podání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě