Uzavření manželství

10/01/2022

Základní informace k životní situaci

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem:

 • veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek
 • církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oba snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OBČANSKÝ SŇATEK V ČR

Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství:

 • před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu;
 • před starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst.
 • před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

U Úřadu městské části Prahy 5 lze uzavřít občanský sňatek:

 • před primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem Zastupitelstva ÚMČ Prahy 5 – na území správního obvodu matričního úřadu ÚMČ Prahy 5
 • před starostou nebo místostarostou obce Slivenec, za podmínky, že alespoň jeden ze snoubenců je přihlášen k trvalému pobytu v této obci.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě (např. kaple Sacré – Couer č.p. 103, letohrádek Kinských čp. 98, zahrada Kinských, vila Bertramka čp. 169, vila Winternitz čp. 2092) ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města.

Termíny uzavírání manželství ÚMČ Praha 5:

Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci a první sobotu v měsíci, která je vyhrazena pouze pro obřadní síň. O prázdninách (tj. červenec – srpen) se oddává po 14-ti dnech, sobota není pevně stanovena.

Neoddává se o státních svátcích, nedělích a úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu. Na sňatek mimo obřadní síň nebo mimo stanovené termíny není právní nárok. Žádost je posuzovaná individuálně matričním úřadem. V případě, že matriční úřad vyhoví vyhoví, vydá žadatelům “Povolení” (dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení) uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou městské části nebo na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.

CÍRKEVNÍ SŇATEK V ČR

Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství, před orgánem oprávněné církve nebo náboženské společnosti (před jimi oprávněnou osobou) na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve nebo náboženské společnosti.

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice:

1. Apoštolská církev

2. Bratrská jednota baptistů

3. Církev adventistů sedmého dne

4. Církev bratrská

5. Církev československá husitská

6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

7. Církev řeckokatolická

8. Církev římskokatolická

9. Českobratrská církev evangelická

10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

11. Evangelická církev metodistická

12. Federace židovských obcí v České republice

13. Jednota bratrská

14. Křesťanské sbory

15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice

16. Náboženská společnost českých unitářů

17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

18. Novoapoštolská církev v České republice

19. Pravoslavná církev v českých zemích

20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání

21. Starokatolická církev v České republice

Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Přítomnost tlumočníka při sňatečném obřadu

Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá
 • nezletilým, který není plně svéprávný
 • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena
 • mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením
 • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.

V případě církevního sňatku patří k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v přímém ohrožení života, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který předloží matričnímu úřadu, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno. K dotazníku připojí:

1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)

d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

e) vdovec (vdova) předloží úmrtní list zemřelého manžela (partnera)

f) rozvedení předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:

Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

3. Cizinec:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)

d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)

e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

i) potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)

j) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem.

Údaje uvedené pod písm. c) až e) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

Případně další doklady:

 • pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství – nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let
 • povolení příslušného krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem
 • rodné listy společných dětí snoubenců.

Uzavření církevního sňatku:

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba předem požádat o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít (manželství by nevzniklo). Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek.

Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání, za jeho vystavení se nehradí žádný správní poplatek.

Upozornění pro občany ČR, kteří mají v občanském průkazu uveden osobní stav, nebo u kterých dojde uzavřením sňatku ke změně příjmení:

Při uzavření manželství je matriční úřad povinen oddělit občanům ČR vyznačenou část občanského průkazu. Občané ČR musí po té požádat o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů od převzetí oddacího listu).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství obdržíte v úřední dny (pondělí a středa 8-18h) na matrice manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 112 nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 5, sekce “Formuláře ke stažení”, Odbor matrik a státního občanství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
 • 2.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1.000,- Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Nově umožňuje ÚMČ Praha 5 snoubencům uzavřít sňatek v prostorách ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, (v zasedací místnosti úřadu) za správní poplatek 1.000,- Kč. Tento svatební obřad je vhodný pro snoubence, kteří chtějí uzavírat sňatek např. pouze za přítomnosti 2 svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby.

První vydání oddacího listu je zdarma.

Poplatky se platí před uzavřením manželství v hotovosti na oddělení matriky manželství ÚMČ Prahy 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě