Upozornění na novely obecně závazných vyhlášek

Vážení spoluobčané, správce poplatků si Vás dovoluje informovat, že s účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů a místním poplatku z pobytu.

 

Místní poplatek ze psů

  • Končí evidence čipovaných a tetovaných psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP), a tím i úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech, následujících po roce, kdy byl pes v této evidenci zaregistrován. Registrační karty, které budou na MHMP doručeny do 31. 12. 2021, budou do současné evidence řádně zařazeny a správce poplatku úlevu poskytne.

S případnými dotazy se můžete obracet na ÚMČ Praha 5, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, ref. Alena Pallagyová, tel. 257 000 535, e-mail: alena.pallagyova@praha5.cz.

Chovatelé psů budou po 1. 1. 2022 prozatím moci prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit čísla čipů svých psů do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně mohou evidovat své psy v databázích provozovaných soukromými subjekty. To však chovatelé nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla čipů jejich psů do centrální evidence psů (CEP), poté, co bude spuštěna. Veškeré informace k této evidenci budou zveřejněny na webu Státní veterinární správy.

Samozřejmě, je třeba připomenout, že již od roku 2020 platí povinnost chovatelů psů v ČR mít psy označeny. V opačném případě hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové pokuty.

Místní poplatek z pobytu

  • Zvyšuje se sazba poplatku na 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
  • Rozšiřuje se možnost osvobození u zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, osob doprovázejících osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení, a to i v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro to, aby jejich pobyt byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

S případnými dotazy se můžete obracet na ÚMČ Praha 5, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, ref. Eva Kubátová, tel. 257 000 527, e-mail: eva.kubatova@praha5.cz.