Upozornění na novelu zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky

Od 1.1.2021 platí novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy u místního poplatku z pobytu dochází k dalšímu osvobození.

  • Nově jsou vyjmuty z předmětu poplatku pobyty průvodců hospitalizovaných osob, kterým je pobyt ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče plně hrazen z veřejného zdravotní pojištění.
  • Nadále zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, která stanovuje sazbu poplatku 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Od 1.2.2021 platí novela obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

  • Novelou došlo ke zrušení výjimky zavedení snížené sazby poplatku za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky. Sazba se ze 3 Kč zvyšuje na 10 Kč.
  • Z Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky je vypuštěno osvobození od poplatku pro volební kampaně.
  • V Příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky došlo (na území MČ Praha 5) ke snížení některých sazeb, zejména za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a umístění restaurační předzahrádky sloužící k občerstvení.

Od 1.1.2021 platí nová obecně závazná vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy.

  • Na celém území hlavního města Prahy je zakázáno provozovat technické hry.
  • Na území MČ Praha 5 nelze provozovat ani živou hru (trvá nulová tolerance k hazardu).

Novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a novou obecně závaznou vyhlášku k hazardu, včetně Příloh naleznete na www.praha5.cz.

Přílohy ke stažení