Úmrtí

10/01/2022
Základní informace k životní situaci
Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské části pro Prahu 5 a Slivenec.
Kdo je oprávněn v této věci jednat

Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze:

a)    členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, partnerovi/partnerce, jeho rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, pravnukům)

b)    sourozencům zemřelého

c)    fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a)/ nebo sourozencem zemřelého (pozn.: podpis člena rodiny nebo sourozence musí být na plné moci úředně ověřen)

d)    fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

e)    fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, a nebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a) až e) musí matričnímu úřadu prokázat:

–       svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem)

–       právní nárok na vydání úmrtního listu /např. prokázat rodinnou vazbu k zemřelému příslušnými matričními doklady – rodným či oddacím listem, popř. předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem některého člena rodiny či sourozence zemřelého, nebo prokázat nárok dle výše uvedených písm. d), e)/.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na Úřadu městské části Praha 5 lze vyřídit úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu Prahy 5 a Slivenci.

Úmrtní list vyřizuje ÚMČ Praha 5 do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů matrice. Oprávněné osobě se doklad předá osobně, nebo se jí odešle poštou.
Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 5 – odbor matrik a státního občanství
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13,15 – odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství – 1. patro, kancelář č. 118,

telefonní čísla pro případné informace: Ing. Marta Prokopcová – 257 000 529,

Irena Janoušová –  257 000 530,

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 – 18.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí na matrice vyřizuje (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
  • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list) – pokud je má oprávněná osoba k dispozici
  • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela / manželku, partnera / partnerku)
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

 Na matrice lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:

  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
  • cestovní pas (cizinci PKP, CD atp.)

OZNAMOVACÍ POVINNOST MATRIČNÍHO ÚŘADU:

Matriční úřad je povinen při úmrtí státního občana České republiky, nebo cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:

1)     okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědického řízení u příslušného notáře (notář písemně vyzve pozůstalého manžela, resp. partnera, nebo jinou oprávněnou osobu k dalšímu jednání),

2)     České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

Informace k občanskému průkazu pozůstalého manžela / partnera:

Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě