Ukončení přijímání podnětů občanů k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu

Městská část Praha 5 ukončila k datu 26. 6. 2018 sběr podnětů občanů k návrhu Metropolitního plánu na emailové adrese podnety@praha5.cz. Podněty občanů podané ve stanovené lhůtě budou předloženy dne 17. 7. 2018 k projednání ve Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 a následně Radě MČ Praha 5.

Od termínu konání společného jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, tj. 27. 6. 2018, může každý podávat své připomínky přímo pořizovateli Územního plánu (UZR MHMP), a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy veřejnou vyhláškou, tj. do 26. 7. 2018. Pro podání připomínek k Metropolitnímu plánu je na webových stránkách pořizovatele zveřejněn formulář spolu s uživatelskou příručkou (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html). K připomínkám uplatněným po stanoveném termínu pořizovatel nepřihlíží.

Pracovníci Odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 5 jsou připraveni Vám poskytnout odbornou pomoc se zvládnutím procesu podání připomínky k návrhu Metropolitního plánu v konzultačních hodinách, speciálně věnovaných problematice Metropolitního plánu. Tzn. každý čtvrtek od 14 do 16 hod. na adrese Štefánikova 13 – 15 (objekt Radnice) ve 2. podlaží v místnosti č. 206.