9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

19.2.2024

Podklady na jednání

 

V Praze dne 5. 2. 2024

 

S V O L Á V Á M

 

  1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 19. 2. 2024 od 10 hodin v zasedací síni Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

PROGRAM:

Zahájení

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Ověřovatelé zápisu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Program 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Rozpočtové opatření – zhodnocení volných finančních prostředků

Rozpočtové opatření – zvýšení počtu zaměstnanců/systemizovaných míst

na ÚMČ Praha 5 (Odbor dopravy)

Změna ÚP SÚ HMP č. Z 3213/14 “Nad Mrázovkou“

Prodej jednotky 967/102 k. ú. Košíře Společenství vlastníků jednotek

Košíře 965 – 966 – 967

Prodej pozemků parc. č. 2038/1 a 2039/1 v k. ú. Hlubočepy vlastníkům souvisejících nemovitých věcí společností EKB-Invest, s. r. o

a EKB-Invest Duo, s. r. o.

Žádost o prodej id. 38/225 pozemků parc. č. 4680/1 a 4680/8 v k. ú. Smíchov od spoluvlastníků pozemků
Prodej id. 38/225 pozemku parc. č. 4681/8 v k. ú. Smíchov spoluvlastníkům pozemku a spoluvlastníkům přilehlého domu č. p. 2887 v k. ú. Smíchov
Novela Směrnice č. 5/2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5
Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období

od 29. 11. 2023 – 30. 1. 2024

Informace – seznámení ZMČ Praha 5 s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a s opatřeními přijatými k nápravě zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

za 2. pololetí roku 2023

Zpráva o činnosti Výboru finančního a investic Zastupitelstva MČ Praha 5

za 2. pololetí roku 2023

Zpráva o činnosti Výboru pro otevřenou radnici Zastupitelstva MČ Praha 5

za 2. pololetí roku 2023

Informace z radnice
Informace z výborů
Interpelace
Občané

 

 

 

Mgr. Radka Šimková

 

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit před 16 hodinou dle Jednacího řádu ZMČ Praha 5. Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě