Typy změn územního plánu

Jaké typy změn územního plánu nelze navrhovat?

Nelze navrhovat
změnu funkčního využití území, které je nezastavitelné, s funkčním využitím
zeleň a je součástí územního systému ekologické stability, na území
zastavitelné. Pro tento případ platí řešení dle zákona č. 114/1992 o ochraně
přírody a krajiny § 59 odst. 2/.: – Vyžaduje-li vytváření systému ekologické
stability změnu v užívání pozemku, se kterou jeho vlastník nesouhlasí, nabídne
mu pozemkový úřad výměnu jeho pozemku za jiný ve vlastnictví státu v přiměřené
výměře a kvalitě jako je původní pozemek, a to pokud možno v téže obci, ve
které se nachází převážná část pozemku původního.