Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla schválena zastupitelstvem MČ Praha 5

Strategie 2030+

Na včerejším zasedání zastupitelé MČ Praha 5 schválili Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+. Tímto krokem se po roční práci uvedl v život strategický dokument, který za velkého přispění občanů MČ Praha 5 připravovalo bezmála 90 zastupitelů, úředníků a expertů. Dokument obsahující vize pro podobu a fungování MČ Praha 5 v roce 2030 zahrnuje také strategické cíle a konkrétní opatření pomocí nichž bude docházet k naplnění vizí.

Občané měli v průběhu přípravy dokumentu několikrát možnost do tvorby a jeho budoucí podoby vstoupit. První možnost byla v říjnu 2020, kdy se v rámci MČ Praha 5 pod názvem „Pojďte s námi zlepšovat Prahu 5!“ uskutečnilo anketní šetření. Výsledky tohoto šetření se staly součástí Analytické části strategie.

Následně se občané mohli účastnit Veřejného projednávání výsledků Analytické části a Veřejného projednávání Návrhové části. Na prvním zmíněném projednávání byly představeny tzv. SWOT analýzy, které hodnotí silné a slabé stránky společně s příležitostmi a hrozbami pro jednotlivé prioritní oblasti MČ Praha 5. Na druhém uvedeném projednávání členové Řídící skupiny strategie a vedoucí Odborných pracovních skupin představili občanům vize, strategické cíle a opatření definované na základě výsledků SWOT analýz. Během následné diskuze občané navrhli několik dalších opatření, která byla následně do návrhové části začleněna.

Na konci května 2021 byl poprvé občanům na Veřejném fóru ke Strategii rozvoje představen výsledný dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Následovala Setkání s občany v jednotlivých lokalitách, během kterých si občané měli možnost dokument již v tištěné podobě detailně prohlédnout a byli seznámeni s jednotlivými částmi dokumentu a jejich obsahem. Po představení dokumentu vždy následovala diskuze občanů s paní starostkou a přítomnými radními.

Schválení Strategie rozvoje 2030+ je zaslouženým úspěchem všech, kteří se na přípravě dokumentu podíleli včetně Vás občanů Prahy 5. Ať už jste se do přípravy zapojili vyplněním Dotazníku „Pojďte s námi zlepšovat Prahu 5!“ nebo svými podněty k Analytické a Návrhové části, moc si Vašeho zájmu o dění na Praze 5 a o její rozvoj v následujících deseti letech vážíme a tímto ještě jednou velice děkujeme.

Bez Vás by to nešlo!