Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 pro Ukrajince

12/06/2023

Již od 1. července 2023 startuje státní humanitární ubytování pro ukrajinské uprchlíky.

Státní humanitární ubytování je poskytováno jako prvotní pomoc osobám, které prchají před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a nemají v České republice zatím zajištěno ubytování vlastní.

 

Co je „státní humanitární ubytování“?

Jedná se o ubytování dočasné, které je poskytováno na časově omezenou dobu 150 dnů.
Během této doby je nutné zajistit si bydlení v rámci běžného smluvního vztahu.

Humanitární ubytování je poskytováno Českou republikou bezplatně a je přidělováno vždy pouze prostřednictvím Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU).

Po uplynutí 150 dní nárok na bezplatné humanitární ubytování zaniká.

Toto časové omezení neplatí pro zranitelné osoby. Takovým osobám je ubytování poskytováno bezplatně i po uplynutí 150 dní.

Skutečnost, že se jedná o zranitelnou osobu, je nutné vždy prokázat prostřednictvím žádosti o humanitární dávku.
Při vyhodnocování žádosti o humanitární dávku budete zavedeni do „evidence“ zranitelných osob.
O humanitární dávku žádejte elektronicky.

Zranitelnou osobou se rozumí osoba, která požádá o humanitární dávku a zároveň jde o:

  • osoby mladší 18 let,
  • osoby ve věku nad 65 let,
  • osoby pečující o dítě do 6 let věku,
  • osoby invalidní nebo držitele průkazu osvědčujícího zdravotní postižení (včetně osob o ně pečujících),
  • osoby studující v ČR do 26 let věku
  • těhotné ženy.

Po přidělení státního humanitárního ubytování Vám vždy bude vystaveno písemné potvrzení „Informace o přidělení ubytování“.
V tomto dokumentu bude uvedena adresa ubytování, kontaktní údaje a základní informace o právech a povinnostech, které jsou s touto formou pomoci spojeny.


Jak počítat lhůtu 150 dní?

Lhůta 150 dnů se počítá ode dne, který následuje po dni udělení první dočasné ochrany.

Například: První dočasná ochrana mi byla udělena 29. 4. 2023. Lhůta 150 dní bezplatného státního ubytování začíná plynout ode dne 30. 4. 2023.

Pokud by Vám těchto 150 dnů mělo uplynout dříve než 1. 7. 2023, tak v humanitárním ubytování můžete setrvat do 30. 6. 2023 (včetně).

Pokud Vám dočasná ochrana zanikla / vzdali jste se jí a byla Vám udělena opakovaně, nevzniká nový nárok na tento benefit.


Kde žádat o přidělení humanitárního ubytování?

Žádat o tuto formu ubytování je možné pouze na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU).

Státní humanitární ubytování je přidělováno podle kapacitních možností (zpravidla v rámci stejného kraje, kde se nachází KACPU, na kterém podáváte
žádost o dočasnou ochranu).

Tuto službu z kapacitních důvodů neposkytuje KACPU Praha. Pokud tedy potřebujete zajistit státní humanitární ubytování, není možné podat
žádost o dočasnou ochranu v Praze. Využijte služeb KACPU v jiných regionech.


Je možné vybrat si státní humanitární ubytování, kde chcete být ubytováni?

Přidělené ubytování je konečné. Z kapacitních důvodů není možné vybírat si, do jakého ubytovacího zařízení chcete být umístěni.

Státní humanitární ubytování musí být vždy přiděleno prostřednictvím KACPU. V případě, kdy si seženete ubytování jinou cestou, nebude považováno za státní humanitární ubytování.


Je možná změna státního humanitárního ubytování?

Změnit ubytovací zařízení, které Vám bylo přiděleno, za běžných okolností není možné.
Změna je umožněna pouze ze závažných důvodů, které zásadně komplikují nebo znemožňují Váš pobyt v ubytovacím zařízení, a které vznikly nezávisle na Vaší vůli.

Za závažný důvod není považována například práce či docházka do školního zařízení v jiném místě.

Co je závažný důvod:

Ubytování nesplňuje zdravotní potřeby osoby nebo potřebu sociální služby

Jedná se o výjimečné situace, kdy např. zdravotní stav ubytované osoby vyžaduje bezbariérový přístup nebo osoba potřebuje speciální pečovatelské služby (například senioři nebo handicapované osoby).

Kontaktujte příslušné KACPU a existenci závažných důvodů doložte. V případě jejich relevance Vám na KACPU přidělí státní humanitární
ubytování v jiném zařízení.

Pokud Vám bude přiděleno nové státní humanitární ubytování, není nutné hlásit odboru azylové a migrační politiky změnu adresy.

Ubytovací zařízení již dále nebude poskytovat státní humanitární ubytování

Pokud ubytovací zařízení končí svou činnost v poskytování státního humanitárního ubytování, budete včas kontaktování ze strany KACPU.
Pokud budete chtít v systému státního humanitárního ubytování setrvat, KACPU Vám přidělí nové ubytovací zařízení.

Pokud Vám bude přiděleno nové státní humanitární ubytování, není nutné hlásit odboru azylové a migrační politiky změnu adresy.

Společný život blízké rodiny

Členové blízké rodiny jsou v situaci, kdy jejich část může využívat státní humanitární ubytování i po uplynutí 150 dnů (jsou uznáni jako zranitelné osoby),
ostatní členové však tento nárok nemají a musí si po uplynutí 150 dní najít jiné bydlení. Tato situace nastává, pokud ubytovací zařízení, kde rodina
v danou chvíli bydlí, poskytuje pouze státní humanitární ubytování.

Pokud rodina chce nadále být ubytována společně, je třeba, aby si sama aktivně našla jiné ubytovací zařízení.
To musí poskytovat jak státní humanitární ubytování, tak i placené ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu) a mít volné ubytovací kapacity.
Následně je možné na KACPU požádat o přesun zranitelných členů rodiny do tohoto nového ubytovacího zařízení.

Samotné KACPU neposkytuje asistenci nezranitelným osobám s hledáním nových ubytovacích zařízení, ani neověřuje jejich volné kapacity.

Například:

Otec a matka s jedním nezletilým dítětem ve věku 4 roky jsou umístění ve státním humanitárním ubytování a končí jim lhůta 150 dní pro jeho využívání. Toto ubytovací zařízení nenabízí možnost sjednat si i placené ubytování (poskytuje pouze státní humanitární ubytování).

Nárok na setrvání v humanitárním ubytování i po uplynutí doby 150 dní jako zranitelná osoba má spolu s nezletilým dítětem pouze jedna pečující osoba (otec nebo matka). Druhý rodič si musí po uplynutí zmíněné doby najít ubytování mimo systém státního humanitárního ubytování.

Rodina v těchto případech může sama vyhledat ubytovatele, který kromě státního humanitárního ubytování poskytne druhému z rodičů i klasickou formu ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu) a požádat KACPU o umístění celé rodiny v tomto kombinovaném zařízení.


Jak zaniká nárok na státní humanitární ubytování?

Nárok na státní humanitární ubytování automaticky zaniká:

  • pokud osoba (včetně zranitelných osob) ubytování odmítne (kromě zvlášť závažných a ze strany KACPU uznaných výjimek, např. bariérová budova pro vozíčkáře),
  • po 150 dnech od udělení první dočasné ochrany, pokud nejste zranitelnou osobou,
  • pokud osoba není více než 10 dní přítomna v ubytovacím zařízení a ubytovateli písemně nenahlásila důvod a časový rozsah své nepřítomnosti v ubytovacím zařízení,
  • pokud se osoba přestěhuje a její nové ubytování nebylo přiděleno ze strany KACPU (tedy se již nejedná o státní humanitární ubytování).

Co dělat, pokud již nevyužíváte státního humanitární ubytování?

Pokud jste se přestěhovali, je nezbytné nahlásit odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra změnu adresy.

Na nahlášení změny máte 3 pracovní dny.

Více informací k hlášení změn odboru azylové a migrační politiky naleznete na Informačním portálu pro cizince v sekci DRŽITELÉ nebo v přehledných návodech.

Pokud změnu adresy nenahlásíte, může to ovlivnit možnost čerpání humanitární dávky.


Mohu zůstat u stejného ubytovatele, i když se již nejedná o státní humanitární ubytování?

Ano, s ubytovatelem se můžete domluvit na uzavření klasického smluvního vztahu se sjednanou výší nájmu.

V případě, kdy zůstáváte na stejné adrese (například ve stejném bytě, který již není vedený v evidenci státního humanitárního ubytování), nehlaste odboru azylové a migrační politiky změnu adresy.

Více informací k možnostem čerpání humanitární dávky se započitatelnými náklady na bydlení , které mohou čerpat osoby s udělenou dočasnou ochranou, poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Úřad práce ČR.

 

zdroj: MV ČR

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě