Tyršova ZŠ

název: Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace

adresa: U Tyršovy školy 1/430, 158 00 Praha 5 – Jinonice

odloučené pracoviště: Tyršova MŠ a MŠ Waltrovka

webové stránky: www.tyrsova.cz

provozní doba družiny pro 1.–3. třídu: 7.00–17.30 hod.

charakteristika školy: Škola s prvním i druhým stupněm, ve všech ročnících jsou zastoupeny paralelní třídy. Jsme nositelem mezinárodního titulu Ekoškola. Mezi naše priority patří zdravé klima školy, výchova k zodpovědnosti, výchova ke zdravému způsobu života, respektování a ochrana přírody a životního prostředí, rozvoj nejen intelektuálních, ale i estetických a manuálních schopností a dovedností žáků, důraz na výuku mateřského jazyka i cizích jazyků, práce se současnými informačními a komunikačními technologiemi a dovednostmi, zpracovávání, třídění a využívání získaných informací. Klademe důraz na bezproblémové začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem. Výuka anglického jazyka je od 4. ročníku posílena o jednu hodinu.

otevírané první třídy: 2

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 26

cizí jazyky: angličtina od 3. ročníku, němčina od 6. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: Během běžného školního roku žáci navštěvují se svými učiteli divadelní a filmová představení, výstavy, ekoprogramy, zapojují se do různých soutěží, jezdí na jednodenní i vícedenní výlety, exkurze, výlety, adaptační kurzy, zahraniční zájezdy, školy v přírodě a lyžařské kurzy. Škola se zapojuje i do testování žáků (Scio, TIMSS, PISA). Pravidelně se konají Vánoční a Velikonoční dílny, projektové dny, Zahradní slavnost, Poslední zvonění, Zpívání na schodech i různé charitativní činnosti. Prostřednictvím školního parlamentu mají žáci možnost zapojit se do života školy. Ve škole působí ekotým složený ze zástupců tříd, učitelů i provozních zaměstnanců, kteří společně vedou program Ekoškola a naplňují podstatu 7 kroků na škole. Máme svoji kapelu Rumbučunga, která vystupuje i na veřejných akcích školy.

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: úzce spolupracujeme s PPP a SPC, ve škole působí školní poradenské pracoviště ve složení metodik primární prevence, výchovný poradce a speciální pedagogové. Škola je ve spolupráci se Schola Empirica zapojena do původně finského projektu KiVa, což je vědecky ověřený program prevence šikany ve školách.

vybavení a zázemí: Škola disponuje 18 kmenovými třídami, moderní odbornou pracovnou fyzika-chemie a počítačovou učebnou.  V prostorách školy se dále nacházejí cvičná kuchyňka, školní i učitelská knihovna a tělocvična. V každé učebně je počítač s připojením na internet a dataprojektor, pro výuku na 1. i 2. stupni lze využívat také iPady. Některé třídy jsou vybaveny vizualizéry a interaktivními tabulemi. Nově bude k výuce sloužit 32 chromebooků – v mobilní podobě. Součástí školy jsou i hřiště s umělým povrchem a školní dvůr, kde se konají různé akce. V novém pavilonu, který je moderní energeticky úspornou stavbou, jsou kromě jedné třídy mateřské školy umístěny učebny 1. tříd a herny pro školní družinu.

kroužky: in-line bruslení, angličtina s rodilým mluvčím pro I. stupeň, Věda nás baví, gymnastika pro děti, výtvarný kroužek, angličtina pro 1. třídu, šachy, Kutil Junior, Vědecká laboratoř pro koumáky, florbal, kroužky se mění i v rámci pololetí podle počtu zájemců

školní stravování: výběr ze dvou jídel, elektronický čipový systém, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

bezbariérovost: ano (výtah/WC)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě