ZŠ Podbělohorská

název: Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace

adresa: Podbělohorská 26/720, 150 00  Praha 5 – Smíchov

webové stránky: www.podbelohorska.cz

provozní doba družiny pro 1.–5. třídu:  6.30–17.30 hod.

charakteristika školy: Středně velká škola jen s 1. stupněm. Je zaměřena všeobecně, žádná vzdělávací oblast nebo vyučovací předmět nemá prioritu. Výchovně vzdělávací proces vede ke splnění obecných cílů vzdělávání v kontextu prvního stupně základní školy. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, rozvíjíme je ve výuce prostřednictvím společných strategií podle požadavku našeho školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Dobrý začátek“.

otevírané první třídy: 2

počet dětí ve třídě: průměrně 24

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: Vzdělávání žáků je realizováno v souladu s moderními pedagogickými trendy. Ve výuce jsou žáci vedeni ke čtení s porozuměním, využívány jsou prvky kritického myšlení a badatelské výuky. Žáci jsou vedeni ke schopnosti spolupracovat a dále k dovednosti využívat ve prospěch svého učení digitální techniku a pracovat s informacemi. Pro podporu vzdělávání je využívána i tandemová výuka. Škola také realizuje vzdělávací projekty zaměřené na sport, kulturu a společné tvoření, které doplňují a spoluvytvářejí obsah vzdělávání, podporují spolupráci žáků, jejich rodičů a pracovníků školy. Motivaci žáků ke vzdělávání účelně posilují exkurze a návštěvy různých akcí a institucí. Postoje žáků ke zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí pozitivně formují výlety a nepovinné pobyty v přírodě.  Škola je zapojena dlouhodobě do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Mezinárodní spolupráce se slovenskou základní školou je realizována v rámci projektu „Záložka do knihy“.

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole komplexní. Škola žákům i jejich rodičům zajišťuje informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání. Ve škole je v rámci školního poradenského pracoviště k dispozici výchovná poradkyně, školní metodik prevence, speciální pedagog a pedagog pro nápravu řeči. V případě potřeby škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Spádové školní poradenské zařízení zajišťuje škole pravidelné konzultace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a služby školního psychologa. Většině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována podpora 1. a 2. stupně, v rámci podpory 2. stupně jsou na základě doporučení vypracovány individuální vzdělávací plány, několika žákům je povoleno individuální vzdělávání.

vybavení a zázemí: Škola má tři budovy, které jsou umístěny ve velké oplocené školní zahradě. V tzv. „hlavní budově“ je 8 kmenových tříd 2. až 5. ročníku, šatny žáků, zázemí pro pedagogy a administrativu školy, školní jídelna – výdejna, školní byt, dílna a skladovací a úložné prostory. Před hlavní školní budovou je asfaltový školní dvůr. Třídy 1. ročníku jsou umístěny v tzv. „pavilonku“. Ve třetí budově se nachází tělocvična. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem a malá zastřešená „venkovní učebna“. Ve všech učebnách je instalována interaktivní tabule. Žáci i pedagogové mají k dispozici mobilní i pevnou informační a komunikační techniku – notebooky, tablety a počítače s připojením k síti internetu. Ve škole je žákům pro jejich vlastní zařízení (mobilní telefony, tablety) přístupná síť internetu prostřednictvím žákovské wi-fi. Ve škole je jedna počítačová učebna s 15 žákovskými místy. Školní družina má k dispozici jen jednu samostatnou třídu, tzv. „hlavní družinu“, ve které je také umístěna žákovská knihovna. Převážná většina činností školní družiny probíhá po skončení výuky v kmenových třídách v pavilonku a v hlavní budově. Škola je prostorovými podmínkami opravdu malá, tři kmenové třídy jsou maximálně pro 24 žáků. Mimo kmenové třídy nemá škola žádný další prostor vhodný k výuce celých tříd žáků. Školní dvůr je využíván k relaxačním a pohybovým aktivitám (např. stolní tenis, in-line bruslení), na zahradě jsou umístěny herní prvky pro aktivní relaxaci žáků.

kroužky: Škola nabízí žákům vlastní kroužky výtvarných a tvořivých činností organizované v rámci školní družiny a zajišťuje podmínky pro realizaci volnočasových aktivit nabízených žákům externími subjekty se zaměřením na rozvíjení schopnosti komunikovat v angličtině, vědecké a badatelské činnosti, hry, sport a tanec.

školní stravování: Školní jídelna – výdejna nabízí výběr ze dvou jídel, v případě indikace lékařem i možnost dietního stravování. Jídlo je dováženo z kuchyně blízké Mateřské školy, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvkové organizace, z pracoviště MŠ Pod Lipkami. Pro objednání jídel je provozován elektronický čipový systém.

bezbariérovost: ne

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě