ZŠ Weberova

název: Základní a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace

adresa: Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 – Košíře

webové stránky: www.zsweberova.cz

provozní doba družiny pro 1.–4. třídu: 6.30–17.30 hod.

charakteristika školy: Součástí školy jsou tři třídy mateřské školy, devět oddělení školní družiny, školní jídelna, rozlehlý sportovní areál s bazénem a několik specializovaných učeben. Žáci ze všech devíti ročníků se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Pramen“. V oblasti informačních a komunikačních technologiích se žáci vzdělávají od pátého do osmého ročníku, dále v rámci všech vyučovaných předmětů. Škola spolupracuje s OPPP. Psycholožka pravidelně pracuje se žáky přímo v budově a spolupracuje s poradenským týmem školy. Při škole pracuje sdružení Unie rodičů při ZŠ/MŠ Weberova. Škola vydává svůj vlastní e-časopis, má vlastní web a facebook. Pravidelně se konají dny otevřených dveří a kulturní nebo sportovní akce pro veřejnost. Nepravidelně se žáci zapojují do projektových programů. Od září 2015 jsou ve škole speciální interaktivní tabule s možností dálkové výuky. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny učebny informatiky a pracovny s interaktivními tabulemi. Protože má škola k dispozici vlastní bazén, je výuka tělesné výchovy ve všech ročnících rozšířena o jednu hodinu plavání týdně.

otevírané první třídy: 3

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 25

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, francouzština/němčina/španělština od 7. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: Pedagogové dlouhodobě spolupracují na tvorbě školních projektů, jako je např. „Paragraf “. Ten probíhá na 2. stupni a je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchovu, dopravní výchovu, výchovu ke zdraví, chování žáku za mimořádných událostí a jazykové dovednosti žáků. Na konci devátého ročníku se každoročně koná projekt „Malá maturita“. K dalším projektům patří tvorba virtuálního školního i-časopisu, Noc s Andersenem. Každoročně se uskutečňují projektové dny s aktuální tématikou. Na základě dlouhodobé spolupráce s Pedagogickou fakultou UK, Přírodovědeckou fakultou UK, FTVS a ČVUT zajišťujeme pedagogickou praxi pro studenty a možnost výzkumu těchto VŠ. Pořádáme ozdravné mimopražské pobyty, lyžařské kurzy a zahraniční výlety.

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: spolupráce s PPP, individuální přístup k výuce, doučování, školní psycholog, školní metodik prevence, dvojjazyčná asistentka pedagoga, individuální domácí vzdělávání, individuální vzdělávací plány

vybavení a zázemí: bazén, dvě tělocvičny, venkovní sportoviště, školní pozemky, dětské hřiště, hrací prvky, workoutové hřiště

kroužky: sportovní kroužky (florbal, fotbal, plavání, judo, krav maga, gymnastika, taekwondo, basketball, extrémní překážkové běhy, gymnathlon, tenis), dramatický kroužek, keramika, kroužek šití, programování, výtvarný kroužek, kutilský kroužek, praktická tvořivost, šachy, mažoretky

školní stravování: Každý den je výběr ze dvou až tří jídel, elektronický čipový systém, v případě indikace lékařem možnost specializovaného dietního stravování.

bezbariérovost: ne

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě