MŠ Lohniského 830

název: Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace

adresa: Lohniského 830/18, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

webové stránky: www.skolka-barrandov.cz

provozní doba: 6.30–17.00 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola se nachází uprostřed zástavby panelových domů obklopená prostornou zahradou se vzrostlými stromy. V těsné blízkosti na ni navazuje Prokopské údolí, které využíváme k vycházkám a výletům. Za velkou výhodu považujeme dostupnost školy MHD, automobilem, pěšky i na kole a zároveň polohu mimo dosah dálnice a hlavní frekventované silnice. Dvoupatrová budova je v provozu od roku 1988. V listopadu 2020 bylo provedeno zateplení pláště budovy a nainstalovány solární panely na ohřev vody. V roce 2022 byla kompletně obnovena zahrada včetně nových herních prvků. V současnosti je kapacita školy 112 dětí, které jsou rozdělené podle věku do čtyř tříd. Všechny třídy nabízejí dětem dostatek prostoru ke hrám i vzdělávacím aktivitám.

Mateřská škola pracuje podle samostatně vytvořeného školního vzdělávacího programu „Povídej – já naslouchám…“ Ten umožňuje pedagogům přizpůsobovat činnosti věku a zájmům dětí i aktuálním událostem. Nabízí podnětné prostředí, v němž se děti rozvíjejí v samostatné, tvůrčí a citlivé osobnosti připravené na další stupeň vzdělávání. Využíváme interaktivní tabuli, spolu s dětmi vytváříme projekty. Dětem se věnuje 9 pedagogů a dle potřeby jsou využíváni asistenti pedagoga.

Profilací mateřské školy je jazyková výchova, která byla zvolena na základě studia Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje škol. Na samém počátku považujeme za prioritu osvojit si a zvládnout mateřský jazyk tak, aby byly děti postupně schopny spontánně formulovat a vyjadřovat vlastní názory, myšlenky a pocity, měly bohatou slovní zásobu a bez ostychu komunikovaly s vrstevníky i dospělými. Vzhledem k zaměření školy věnujeme zvýšenou pozornost rozvoji řeči a logopedickým vadám. Jednou ročně provádíme logopedickou depistáž. Do mateřské školy pravidelně dochází tzv. čtecí babička. V rámci spolupráce se základní školou pravidelně v období zápisu navštěvujeme 1. ročníky.

třídy: homogenní (děti stejného věku)

počet dětí ve třídě: max. 28

kroužky a zájmová činnost: Pohádkové zpívání, Pohádkové tvoření, Tanečky, Sportík, Angličtina pro starší děti, Hravá angličtina pro mladší děti, Hravá matematika, Dobrý start do školy, plavání, lyžařský výcvik, výlety, pravidelná docházka do tělocvičny v ZŠ

společné aktivity pro rodiče s dětmi: pasování předškoláků – zahradní slavnost, vánoční besídky, Den otců na školní zahradě, tvořivé dílny pro děti a rodiče s rodiči, podzimní běh, Nemocnice pro medvídky, adventní výlet, výlety na konci školního roku, oslava Dne dětí, Mikuláš a anděl v MŠ – čertí den, čarodějnice, karneval, čeština pro cizince

práce s dětmi se specifickými potřebami: Spolupracujeme s odborníky, vytváříme individuální vzdělávací plán u dětí se specifickými potřebami, zajišťujeme asistenty pedagoga, provádíme logopedickou depistáž, nabízíme bezplatnou výuku českého jazyka pro předškoláky cizince. K dispozici je též dvojjazyčný asistent, školní asistent, pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti cizince zpracováváme plán pedagogické podpory. Nejsme bezbariérová MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě