Oddělení živnostenské kontroly (státní dozor na úseku živnostenského podnikání)

Adresa: nám. 14.října 4, Praha 5.

Oddělení živnostenské kontroly zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle § 60a a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese. Oddělení kontroly dále provádí dozor nad dodržováním povinností dle zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání.

Těmi jsou zejména:

– zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
– zákon č. 159/1990 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
– zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 81/2018 Sb.
– zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění
– zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
– obecně závazná vyhláška č. 20/2007 hlavního města Prahy na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích.

Oddělení živnostenské kontroly vede správní řízení o uložení pokuty, o pozastavení provozování živnosti či o zrušení živnostenského oprávnění.