Mrázovka

Umístění: 50.070266952092936, 14.397517439850565

Představení projektu

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce pěších komunikací, přeložky některých stávajících dlažeb, případně jejich doplnění, nové pěší propojky, sadové úpravy a arboristika, revitalizace odvodu dešťových vod a vsakování, revitalizace schodišť a zábradlí, revitalizace kamenných zídek a stávajícího mobiliáře. Součástí jsou i bourací práce na jednotlivých stavebních objektech. Park Mrázovka se nachází v širším centru Prahy. Je obklopen stabilizovanou zástavbou, severní hranu uzavírá hotelový komplex a portál tunelu Mrázovka. Tunel je zásadním fenoménem tohoto území, nejen že těleso tunelu vede pod parkem, ale těsně pod parkem je portál tunelu. Severním směrem je rovněž hlavní výhledová osa. Jižní strana je obklopena druhou částí hotelového komplexu, sportovištěm a zahrádkářskou osadou. Východní strana je uzavřena ulicí Na Zatlance, která je lemována převážně blokovou zástavbou. Ze západu na park navazuje areál kolem vily Bertramka. Navrhovaná rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka nemá žádný vliv dosavadní využívání a zastavěnost v území. Cílem projektu je revitalizovat cestní síť, přinést do lokality ušlechtilejší materiál v podobě žulové dlažby.

Na základě požadavků byla realizace rozdělena do dvou etap s tím, že druhá etapa se bude realizovat pouze na základě výzvy od investora. První etapa zahrnuje opravu pěších komunikací, opravu schodišť a zábradlí, opravy opěrných zídek, vybudování nových propojek a zpevnění přírodně pochozích ploch, dále sadové úpravy a bourací práce na některých stavebních objektech. Doplněn bude mobiliář o nové lavičky a odpadkové koše, bude revitalizován odvod dešťových vod a vsakování, které budou velmi příjemně zapadat do parku a bude tvořit komplexnější celek. Druhá etapa obsahuje bourací práce na zbylých stavebních objektech, výměnu kompletních povrchů některých pěších komunikací a pojezdových komunikací.

Provedením stavebních prací dojde k nezbytným opravám, zvýšení bezpečnosti pochozích ploch, zvýšení ekologické a rekreační hodnoty území a celkové kultivaci prostředí.

Projektovou dokumentaci zpracoval v září 2017 generální projektant Atiking s.r.o., Křeslická 1532/2a, 100 00 Praha 10.

Stavební práce provádí společnost Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice.

Aktuální stav prací

Probíhá výstavba propojky, úprava zábradlí, realizace komunikace podél usedlosti Bertramka, kde bude instalováno nové veřejné osvětlení, dále probíhají práce na pěších komunikacích, kde dochází ke zpevnění povrchů.

Termín dokončení

Předpoklad dokončení realizace investiční akce: na přelomu 3. a 4.Q 2023.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě