Rozvoj komunitního života v Městské části Praha 5

Rozvoj komunitního života v Městské části Praha 5 registrační číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001750

 

Projekt při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí a při věcném hodnocení splnil minimální podmínky pro poskytnutí podpory, a postoupil proto do fáze výběru projektů. Ve fázi výběru projektů bylo zjištěno, že minimální podmínky pro poskytnutí podpory splnilo více žádostí, než je možné finančně podpořit v rámci této výzvy. Proto došlo k seřazení žádostí o podporu, které splnily minimální podmínky, dle počtu bodů z věcného hodnocení od žádosti s nejvyšším počtem po žádost s nejnižším počtem v případě kolové výzvy či dle data podání žádostí u průběžné výzvy. Následně byly k podpoře vybrány žádosti ze začátku tohoto seznamu, a to až do vyčerpání objemu finančních prostředků stanovených výzvou. Tento projekt byl v důsledku nižšího počtu bodů z věcného hodnocení zařazen mezi tzv. náhradní projekty. V této chvíli tedy není vybrán k podpoře, neboť na jeho podporu nejsou v rámci této výzvy dostatečné finanční prostředky, může však být k podpoře vybrán dodatečně, pokud by se v budoucnu uvolnily dostatečné finanční prostředky z jiných projektů (např. v důsledku odstoupení jiných subjektů od realizace projektu).

Projekt je zaměřen na podporu komunitních a vzdělávacích aktivit a posílení místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 (dále MČ P5) prostřednictvím dvou významných komunitních center působících v této lokalitě. Projekt navazuje na již běžící projekt “Podpora komunitního života v MČ Praha 5”, který je zároveň projektem pilotním. Navazující projekt bude realizován v upraveném modulu a bude nadále rozvíjet komunitní život obyvatel MČ P5. Projekt bude realizován v letech 2021 a 2022.

Projekt řeší problém nedostatečných možností zejména seniorů pro aktivní zapojení do komunitního života v místě svého bydliště, tj. na území MČ Praha 5. To má často za následek jejich sociální vyloučení, pocity nenaplněného života, stigmatizaci a vede k dalším negativním sociálním jevům. Aktivity projektu řeší tento problém nejen u seniorů, ale také u dětí a mládeže z rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Na území MČ P5 je dle aktuálních statistik MČ, PČR a OSPOD vyšší zastoupení rizikové mládeže a také seniorů. Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci čelí finančním i sociálním problémům, jejich rodiče mají nedostatek příležitostí pro získání práce apod. Trpí nedostatkem dostupných forem trávení volného času. Obdobné situaci čelí i řada seniorů, neboť přestal fungovat model tradiční široké rodiny, současná společnost seniory často vyčleňuje.

Tyto CS stále nemají dostatek příležitostí pro komunitní život, neboť chybí kapacity veřejných služeb komunitního typu, což má pro celé území MČ nepříznivé sociální dopady. MČ P5 si tuto situaci dlouhodobě uvědomuje a snaží se jí efektivně řešit. Tento fakt dokládá mj. i provozování webu komunitního plánování v Praze 5, kde byl zveřejněn mj. “Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2020” (viz odkaz).

 

Hlavním cílem projektu je: podpořit komunitní život na území MČ P5 a to realizací vzdělávacích, kulturních, poradenských, pohybových a jiných volnočasových aktivit. Následkem toho dojde k posílení místní sociální soudržnosti a snížení míry sociálního vyloučení vybraných CS na daném území. Cílem projektu je další rozvoj činnosti dvou významných komunitních center působících v této lokalitě – Prádelna a Louka.

 

V projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

  • Vzdělávací kurzy pro seniory
  • Kurzy zdravého životního stylu pro seniory
  • Podpora kulturně společenského života seniorů
  • Výtvarné dílny a workshopy pro děti a mládež i seniory
  • Poznávací výlety pro seniory
  • Poradenské centrum pro seniory