Rok trvání projektu MAP II pro MČ Praha 5

Zanedlouho to bude rok, co byla zahájena realizace projektu MAP II pro MČ Praha 5, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nyní končí 2. monitorovací období a řídící orgán – Ministerstvo školství bude posuzovat, jak MČ Praha 5 plní to, co si v projektu předsevzala. Za rok trvání projektu jsme od řídícího orgánu obdrželi 4.766.055,– Kč. Tyto prostředky slouží k proplacení přímých a nepřímých nákladů projektu. Uskutečnila se již 2 zasedání Řídícího výboru, naplno pracují Pracovní skupiny (PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování) a v červnu proběhla dotazníková šetření směřovaná do oblasti povinných SWOT analýz v analytické části MAP k identifikaci příčin problémů v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a příčin problémů při rozvoji potenciálu každého žáka.

Dne 7. 11. 2019 se uskutečnila Místní krajská konference projektu SRP, které se zúčastnilo několik členů realizačního týmu MAP II na Praze 5. Zapojili se do diskuse a hovořili o funkční spolupráci mezi školami a řediteli škol a také o tom, že MČ Praha 5 vnímá školy ve své gesci jako plně svébytné organizace a vychází vstříc jejich potřebám.

V plném proudu jsou nyní přípravy na konferenci pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5 s názvem „Máme rádi školu“, která se uskuteční 16. 3. 2020.

 

https://map.praha5.cz/