Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek po 1. 1. 2008

Stejně jako další dávky státní sociální podpory (dále jen SSP), budou od 1. 1. 2008 změněna pravidla pro nárok a výplatu rodičovského příspěvku. Tyto změny vycházejí ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který ve své patnácté části obsahuje nařízení týkající se SSP.

Od 1. 1. 2008 se rodičovský příspěvek bude vyplácet rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině. Osobou zakládající nárok na rodičovský příspěvek je tedy v rodině vždy jedno (nejmladší) dítě.

Zásadní změnou je možnost volby ve výplatě rodičovského příspěvku. Volbu provede přímo rodič dítěte, tedy adresát dávky. Může si vybrat, jak dlouhou dobu bude rodičovský příspěvek pobírat a od toho se bude odvíjet i výše vyplácené dávky.

Zákon rozlišuje tři výměry rodičovského příspěvku s těmito pevnými měsíčními částkami:

  • Zvýšená výměra (po dobu 2 let věku dítěte) 11400,- Kč
  • Základní výměra (po dobu 3 let věku dítěte) 7600,- Kč
  • Snížená výměra (do 4 let věku dítěte) 3800,- Kč

V případě dětí s dlouhodobým zdravotním postižením a dlouhodobým těžkým zdravotním postižením (DZP, DTZP) zůstává doba nároku na rodičovský příspěvek nezměněna (tedy do 7 let věku dítěte). V tomto případě bude po celých 7 let vyplácena základní výměra rodičovského příspěvku, tedy 7600,- Kč měsíčně.

Volbu výměry rodičovského příspěvku je možné uskutečnit pouze jednou a nelze ji měnit.

Volbu je možné provést při uplatnění nároku na rodičovský příspěvek (podáním žádosti na platném formuláři MPSV) ve dvou termínech:

  • 1. kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém dítě, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, dosáhne 22 týdnů života, příp. 31 týdnů života v případě dvojčat a vícerčat (možnost volby čerpání do 2 let věku)
  • 21. měsíc věku dítěte, zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek (možnost volby čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku)

Možnost volby čerpání rodičovského příspěvku je omezena předchozím pobíráním dávek ze systému sociálního pojištění  (peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek).

Zvýšenou výměru po dobu 2 let věku dítěte může zvolit pouze rodič, kterému vznikl nárok na dávky sociálního pojištění ve výši alespoň 380,- Kč za kalendářní den. Volba nároku musí být provedena do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí. Do provedení volby nároku náleží rodičovský příspěvek v základní výměře 7600,- Kč měsíčně.

Volbu základní výměry rodičovského příspěvku je oprávněn provést rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské dávky v souvislosti s porodem dítěte. Volbu je třeba provést do konce kalendářního měsíce, ve kterém dítě, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, dosáhlo 21. měsíc života.

Volba snížené výměry rodičovského příspěvku se neprovádí, nýbrž vzniká automaticky. Týká se rodiče, který neprovedl volbu čerpání rodičovského příspěvku do 2 nebo 3 let věku dítěte. Tento režim čerpání rodičovského příspěvku může využít rodič bez ohledu na to, zda měl nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství.

Jestliže rodič neuplatní žádost o čerpání rodičovského příspěvku do 2 nebo 3 let věku dítěte, náleží mu od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž dítě dosáhlo 21. měsíc života, rodičovský příspěvek ve snížené výměře až do dovršení věku 4 let dítěte.

Nárok na čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře do 7 let věku dítěte, týkající se dětí s DZP nebo DTZP, vzniká ode dne zjištění zdravotního postižení nebo zániku nároku na rodičovský příspěvek poskytnutého z důvodu péče o dítě ve zvýšené výměře a rodič nadále pečuje o dítě, které má nepříznivý zdravotní stav  (II. a III. stupeň). Nárok na rodičovský příspěvek vyplácený do 7 let věku dítěte náleží i rodiči, jestliže dítě posouzené jako zdravotně postižené v okruhu II. a III. stupně postižení není nejmladší v rodině, a rodiči bez ohledu na to, zda by nejmladší dítě v rodině zakládalo nebo nezakládalo nárok na rodičovský příspěvek ve snížené výměře. V tomto případě se rodičovský příspěvek přiznává s ohledem na dítě s nepříznivým zdravotním stavem.

Rodiče dětí, které před 1. 1. 2008 dosáhly věku 21 měsíců, budou žádat o rodičovský příspěvek znovu, a to podle výše uvedených kritérií. Nárok na rodičovský příspěvek vyplácený do 31. 12. 2007 ze zákona automaticky zanikne. To znamená, že o zániku nebude rozhodováno a nebude oznamován.

Jestliže nejmladší dítě v rodině, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, dosáhlo k 31. 12. 2007 21 měsíců věku a k 1. 1. 2008 bude mladší 3 let, náleží rodiči rodičovský příspěvek v základní výměře do 3 let věku dítěte a poté do 4 let věku dítěte ve snížené míře.

Pokud nejmladší dítě v rodině, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, dosáhlo 3 let věku před 1. 1. 2008, náleží rodiči od tohoto data rodičovský příspěvek ve snížené míře do 4 let věku dítěte.

Výše rodičovského příspěvku u rodičů, kterým náleží některá z dávek sociálního pojištění, se po dobu pobírání těchto dávek rovná rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a dávky vyplácené ze sociálního pojištění.

Novela zákona zpřesňuje také pravidla pro výplatu rodičovského příspěvku při návštěvě jeslí či mateřských škol. Do 3 let věku dítě může navštěvovat kromě jeslí nebo jiného obdobného zařízení i mateřskou školu. Od 3 let věku dítě může být v zařízení buď 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci, a to bez ohledu na délku pobytu v jednotlivých dnech. Dítě školního věku může navštěvovat 4 hod. denně základní školu speciální.

Podrobné informace o rodičovském příspěvku obdrží dosavadní žadatelé ve formě dopisu, a to s formuláři žádosti o rodičovský příspěvek platnými od 1. 1. 2008. Veškeré podklady budou k dispozici na stránkách MPSV ČR.

O rodičovský příspěvek bude možno žádat již od prosince podle nové úpravy. Do konce března bude možné požádat o tento příspěvek zpětně.