Rekonstrukce parku Santoška

V současné době probíhá rekonstrukce parku Santoška, jejíž koncepce vychází ze současného funkčního stavu zájmového území, respektuje stanovištní podmínky lokality, historické souvislosti a charakter okolí.

V rámci revitalizace dřevin byl zhodnocen dendrologický potenciál, byly vytipovány neperspektivní a provozně nebezpečné dřeviny k odstranění a pro zajištění dlouhověkosti hodnotných stromů byla navržena vhodná ošetření. Projekt sadových úprav navrhuje místa pro nové výsadby k zajištění omlazení parku. Na některých místech budou redukovány přerostlé keřové skupiny, čímž dojde k výraznému prosvětlení a otevření přehledného prostoru pod korunami stromů. Pro zatraktivnění prostoru jsou navrženy záhony cibulovin kvetoucích na jaře, které budou vysazeny přímo do trávníku a jejichž údržba po odkvětu je minimální. Jako podsadba stromů bude na severní straně centrální aleje založen druhově smíšený trvalkový záhon, kvetoucí v průběhu celého vegetačního období. Dále je navržen například záhon cibulovin podél cesty od hlavní vstupní brány v ulici Nad Santoškou a další záhony na vytipovaných místech. Na některých místech, převážně ve svazích, kde se nedaří trávníku, je navržena výsadba půdopokryvných rostlin pro zlepšení estetického dojmu z ploch nepokrytých vegetací a také k částečnému zamezení odplavování zeminy vodou a ke zpevnění svahů kořenovým systémem vysazených rostlin. Celkově dojde k posílení funkce sídelní zeleně a k podpoře biodiverzity území.

Projekt navrhuje obnovu cestních sítí. Je navržena záměna většiny nepropustných asfaltových povrchů za povrchy z přírodního kamene (žuly) nebo mlatu. Nově navržené materiály více zdůrazní historickou atmosféru prostoru a dalším nezpochybnitelným efektem použití těchto materiálů bude větší propustnost, což zajistí menší splavování zeminy vodou. Návrh dále počítá s přiznáním živelných cest, tak, aby návštěvníci mohli dále chodit navyklými trasami a nemuseli přitom procházet blátem. V západní části parku, kudy vede vyšlapaná pěšina ve svahu, v oblasti, kde má park spíše lesní charakter, je navržena cesta štěrková.

Práce na rekonstrukci parku Santoška probíhají od konce ledna do podzimních měsíců roku 2020.

Přílohy ke stažení