Reakce Městské části Praha 5 na situaci ohledně zástavby území vedle parku Klamovka

13/12/2017

Vážení občané,

dovolte nám, abychom reagovali na současnou nepravdivou dezinformační kampaň proti MČ Praha 5, kterou bohužel přebírají některá média.

Vzhledem k tomu, že se Městská část Praha 5 nehodlá účastnit této dehonestující, pro některé osoby již předvolební kampaně, přinášíme pro občany, kteří si chtějí udělat vlastní názor na věc, racionální a objektivní informace, které jsou ověřitelné a především doložitelné. Jsme nuceni se ostře vymezit proti lživé opoziční kampani, která používá účelové argumenty, které navíc naplňují skutkovou podstatu trestného činu pomluvy.

Ve stručnosti uvádíme historické shrnutí celého procesu a reakci na média, která použila zavádějící informace.

Především prohlašujeme:

Současná rada městské části Praha 5 nerozhodla o změně územního plánu, která by umožnila výstavbu jakýchkoli bytů vedle parku Klamovka.

Nikdo neplánoval a neplánuje jakoukoli výstavbu na území parku Klamovka. Park Klamovka je nemovitá kulturní památka a výstavba uvnitř jeho hranic je nemyslitelná. Pozemek společnosti Metrostav, který má být zastavěn, leží vedle parku Klamovka.

Současně nikdo neplánuje jakékoli plošné kácení stromů uvnitř parku Klamovka, stromy se značkami jsou označené proto, že mají být podrobeny průzkumu.

Historický vývoj na současném pozemku Metrostavu

Podnět ke změně územního plánu z funkce veřejné vybavenosti a sportu na funkci obytnou podal v roce 2004 tehdejší majitel pozemku, SK Smíchov. Tento podnět byl schválen nejvyšším orgánem radnice Prahy 5, zastupitelstvem, 17. června 2004 tj. před třinácti lety. Starostou v této době byl JUDr. Milan Jančík. Samotná změna územního plánu se pak projednávala dalších 6 let, do roku 2010.

Dne 24. 6. 2004 Sportovní klub Smíchov (tehdejší vlastník) prodal zmíněné území vedle parku Klamovka společnosti Metrostav. Stalo se tak poté, co tehdejší zastupitelstvo MČ Prahy 5 souhlasilo se změnou územního plánu na obytnou funkci.

Dne 16. 6. 2009 schválila změnu územního plánu (Z1187/07) jednomyslně tehdejší Rada MČ Praha 5 i hlasem Jana Smetany, který v té době vykonával funkci zástupce starosty Milana Jančíka.

Dne 26. 3. 2010 byla hlavním městem Prahou definitivně schválena změna územního plánu na funkci obytnou s koeficientem D (OB – D), s nabytím účinnosti 16. 4. 2010.

Krátce po schválení změny územního plánu, ještě za starostování JUDr. Milana Jančíka požádal Metrostav o úpravu míry využití pozemků (změna územního plánu) z OB – D na OB – E, což v laickém vyjádření znamená zvýšení objemu zástavby o více než 1/3 oproti původnímu stavu (OB – D). Ještě před volbami 2010 s úpravou souhlasila tehdejší Rada MČ P5 (přesně se tak stalo dne 27. 7. 2010). Následně dne 16. 9. 2010 úpravu schválil Útvar rozvoje hlavního města Prahy a dne 4. 10. 2010 pak byla tato úprava Magistrátem HMP definitivně schválena.

V červnu 2014 předchozí Zastupitelstvo MČ Praha 5 podalo podnět ke změně územního plánu zpět z funkce obytné na funkce veřejné výstavby a sportu.  (Aniž by v té chvíli ovšem někdo řešil právní důsledky a možné náhrady škody vyvolané touto reverzní změnou. A také: probíhající změna nemá odkladný účinek na projednávaný stavební záměr.)

Z průběhu vývoje je jasné, že celý složitý problém „zdědilo“ současné vedení MČ Praha 5 jako hotovou věc, se kterou se musí vypořádat. Největším paradoxem současné situace je to, že dva zastupitelé, kteří se dnes staví do čela občanských spolků a tzv. „bojují za záchranu parku Klamovka“, byli zastupiteli i ve volebním období 2006 až 2010, kdy ke změně územního plánu došlo, a přitom proti tomuto záměru vůbec nic nedělali. Zejména v tomto období bylo možné změnu územního plánu zastavit. Jedním ze současných zastupitelů, kteří byli v zastupitelstvu i v inkriminované době je pan Lukáš Budín, který byl v té době zastupitelem za Stranu zelených, která by snad především měla „zelené“ hodnoty hájit. Je potřeba uvést, že pan Budín byl opozičním zastupitelem. Naopak pan Jan Smetana, který dnes halasně bojuje proti stavbě, pak byl v uvedeném volebním období nejenom zastupitelem za ČSSD, ale v tomto období byl dokonce členem koalice, a především zástupcem starosty Jančíka, přičemž sám v červnu 2009 změnu v tehdejší radě schválil. Demagogické ohýbání faktů, kterého jsme nyní svědky, je patrně již součástí volební kampaně zmíněných zastupitelů, a zcela jistě není vedeno nezištnými úmysly.

 Současné vedení městské části se snaží nalézt cestu a pro všechny strany přijatelné řešení.

 Doporučujeme přečíst si dopis starosty Ing. Pavla Richtera, dostupný je zde:

https://praha5.cz/cs/dokument/urad/212808-vyjadreni-starosty-mc-praha-5-k-udajne-likvidaci-parku-klamovka

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě