Prognóza vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období do roku 2050

03/12/2019

Představitelé radnice páté městské části mají velký zájem na tom, aby byli dobře připraveni na předpokládaný dynamický rozvoj všech rozvojových oblastí na území MČ Praha a proto je nutné stanovit priority pro další vývoj např. v bytové výstavbě (byty pro seniory, sociální byty), ve školství (rozšiřování kapacit MŠ a ZŠ, výstavba nové ZŠ, ale i modernizace stávajících školských objektů) a další. V plánu jsou i projekty péče o sportovní a dětská hřiště, parky, ale i investice do objektů podporujících spolkový a komunitní život. Jednou z možností přesnějšího plánování je i kvalifikovaný odhad vývoje počtu a skladby obyvatelstva MČ Praha 5, z čehož vyplynul požadavek na zpracování prognostické studie.

V první polovině roku 2019 bylo zadáno zpracování „Prognózy vývoje obyvatelstva MČ Praha 5 do roku 2050“ (dále jen Prognóza). Jako zpracovatel byla vybrána Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra demografie a geodemografie, a samotné tvorby se ujal kolektiv autorů – RNDr. Tomáš Kučera, CSc., RNDr. Boris Bulcin, Ph.D. a Mgr. Jan Kuranda.

Cílem prognostické studie bylo zmapovat aktuální populační vývoj městské části a na základě těchto analytických výsledků sestavit nejpravděpodobnější obraz dalšího vývoje počtu a pohlavně-věkové struktury obyvatelstva. Sledovanou populací se přitom stalo obyvatelstvo správního území MČ Praha 5 jako celku v jeho současném vymezení, které je tvořeno katastrálním území Smíchov, Hlubočepy, Košíře, Motol a Radlice, části katastrálního území Jinonice a Malá Strana. Základem pro zpracování prognózy byly oficiální údaje demografické statistiky poskytnuté Českým statistickým úřadem a představy o budoucí bytové výstavbě zprostředkované úřadem městské části.

Prognóza je sestavena ve třech variantách a prezentována v jednoletém detailu, jak z hlediska kalendářního času, tak věku obyvatel. Tento detail zastupitelům umožní efektivní rozhodování a formulaci závěrů v rozsahu jeho kompetencí a podloženou argumentaci ve vztahu k jiným orgánům samosprávy, státní správě a dalším subjektům.

Výchozí věkovou strukturou je struktura obyvatelstva městské části ke konci roku 2018, jenž se tak stal prahem prognózy. V té době na území MČ Praha 5 mělo trvalý, případně dlouhodobý pobyt celkem 86 432 osob, které tvořily její obyvatelstvo.

Autoři studie ve svých prognostických úvahách o budoucím vývoji dílčích procesů populační reprodukce dospěli k závěru, že plodnost a migrace v souvislosti s uvažovanou bytovou výstavbou vzroste jen dočasně. Naděje dožití při narození by naproti tomu měla růst, tedy intenzita úmrtnosti klesat, průběžně v celém období prognózy.  Tabulka 1 obsahuje očekávané hodnoty souhrnných charakteristik uvedených procesů ve vybraných letech tohoto období.

 

 

Dle střední prognostické varianty, nejpravděpodobnějšího scénáře budoucího vývoje, by v hranicích městské části mělo do konce roku 2030 dojít k vzestupu počtu obyvatel na úroveň bezmála 101 tisíc. To v porovnání s výchozím stavem představuje zhruba o 15 tis. osob (17 %) vyšší početní stav (obr. 1). Odpovídající hodnoty krajních variant přitom neurčují alternativu vývoje, ale spolehlivost prognostického odhadu zachyceného střední variantou.

 

Obr. 1: Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel, MČ Praha 5, 2018-2050 (stav k 31. 12. daného roku)

Výsledky prognózy naznačují, že obyvatelstvo MČ Praha 5 by mělo do budoucna být  i nadále významně mladší než populace Česka. Autoři studie přitom očekávají, že počet dětí a mládeže do 19 dokončených let věku nejméně do roku 2050 patrně poroste (obr. 2), jejich podíl na obyvatelstvu však bude růst jen dočasně, přibližně v příštích patnácti letech. Současně bude stoupat počet obyvatel v produktivním věku (20–64 let), a to v důsledku předpokládané intenzivní migrační výměny a z menší části také v důsledku přechodu stále početnějších generací obyvatel narozených po roce 2000. Podíl produktivní složky na obyvatelstvu městské části však bude s největší pravděpodobností průběžně klesat a sníží se ze současné hodnoty bezmála 64 % až pod hranici 60 %.  Poproduktivní složka obyvatelstva MČ Praha 5 bude po celé období prognózy vykazovat nižší zastoupení na celkovém počtu obyvatel než v České republice jako celku, přičemž by jeho hodnota neměla přesáhnout 20 %. Přitom však sám počet osob ve věku 65 let a více let by do roku 2050 měl s velmi vysokou pravděpodobností vzrůst přibližně o 60 % v porovnání s výchozím stavem.

Obr. 2: Očekávané rozdělení obyvatelstva do základních věkových skupin, MČ Praha 5, 2018–2050, střední varianta prognózy

 

Obr. 3: Očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže podle vybraných věkových skupin, 2018–2050, MČ Praha 5, střední varianta prognózy, absolutně

Z uvedených grafů vyplývá, že poptávka po předškolních zařízení poroste a počty dětí ve věku povinné školní docházky též vzrostou.  Například pro rozhodování o kapacitě předškolních zařízení spravovaných MČ Praha 5 je důležité, že v celém období mezi lety 2019 a 2050 již nelze prakticky očekávat pokles počtu dětí ve věku 3–5 let pod výchozí hodnotu. Jejich počty by měly dynamicky růst až do poloviny 20. let, a poté deset let mírně klesat a následně, až do roku 2050, pozvolna růst.

Obr. 4: Očekávaný vývoj počtu seniorů podle vybraných věkových skupin, 2018–2050, MČ Praha 5, střední varianta prognózy, absolutně

Analogické změny dle Prognózy budou na druhém konci věkové pyramidy, v seniorském věku (65 a více let), budou však ještě výraznější a z hledisku svého dopadu na vývoj lokální společnosti patrně i významnější. Přitom bude ale platit, že čím starší senioři, tím větší bude dynamika růstu jejich počtu.

Studie Prognóza vývoje obyvatelstva MČ Praha 5 na období do roku 2050 jednoznačně ukazuje, že očekávaná bytová výstavba ovlivní většinu parametrů reprodukce obyvatelstva ještě významněji než doposud. Jejich vývoj pak povede k neméně významné změně celkového počtu a demografické strukturu obyvatelstva. O to důležitější je mít dostatečně spolehlivou představu o nanejvýš pravděpodobném budoucím populačním vývoji. Jen tak mohou být reakce samosprávy MČ Praha 5 na budoucí demografické změny adekvátní, včasné a efektivní.

V dalším kroku by se představitelé Radnice rádi zaměřili na práci s daty získanými z této Prognózy, a následně i na konkretizaci vývoje skladby a počtu obyvatelstva dle jednotlivých katastrálních jednotek MČ Praha 5, zejména těch, u nichž existují nebo se mohou objevit specifické požadavky v oblasti školství, sociálních služeb či bydlení.

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě