Praktický postup stavebníka

Praktický postup stavebníka:

1) Odbor stavební úřad vykonává činnost stavebního úřadu ve smyslu § 190 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.,v platném znění.

2) Žadatel (navrhovatel) podává žádosti (návrhy) zásadně do podatelny úřadu, kde je přidělena spisová značka, poté v rámci odboru je spis přidělen vedoucím k vyřízení konkrétnímu referentovi.

3) V případě, že žádost nebo návrh nejsou kompletní, nebo vykazují nedostatky, oznámí stavební úřad přerušení řízení a vyzve stavebníka k doplnění v určité lhůtě. Po dobu přerušení se lhůta k vyřízení žádosti staví. Není tedy pravdou, že podávání neúplných žádostí a návrhů urychlí řízení.

4) Pro hladký průběh řízení je důležitá úplnost a přesnost podkladů, krom jiných zejména spolehlivé zjištění účastníků řízení, jejich doručovacích adres.

5) Rovněž je důležitá správná identifikace žadatelů a ostatních účastníků řízení v tom smyslu, že musí souhlasit právní subjektivita: fyzická osoba – právnická osoba včetně správně vystavených zplnomocnění v souladu s občanským zákoníkem a s ohledem na výpisy z obchodního rejstříku.

6) V případě, že některé otázky žadateli nejsou jasné, je lepší se včas informovat buď u příslušného referenta, nebo u právníka odboru podle charakteru problému.

7) Pokud v průběhu výstavby chce stavebník provést změnu, je dobré ji napřed zkonzultovat s příslušným referentem, zda je možné tuto změnu provést bez zvláštního povolení změny stavby před dokončením. Ušetříte si zbytečné problémy a finanční prostředky za eventuální pokutu.

8) V archivu odboru výstavby má žadatel možnost si prostudovat veškeré podklady (plány), které jsou k dispozici. Podmínkou je, že má vlastnické právo k nemovitosti, nebo písemný souhlas vlastníka. Veřejnosti archiv přístupný není, je proto zbytečné se dožadovat informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Podrobnější informace k postupům při jednotlivých žádostech ve smyslu stavebního zákona – viz. formuláře.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že pracovníci odboru výstavby každému žadateli poskytnou další informace pro konkrétní případy.