Praha 5 zná vítěze dvoukolové projektové soutěže Na Pláni

09/12/2016

Pátá městská část zná vítěze dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“. Vítězem, a zároveň budoucím zpracovatelem krajinářsko-urbanistické studie území, se stala BREAK POINT, s. r. o. Dvoukolovou projektovou soutěž „Na Pláni“, jejímž cílem je nalézt vhodné krajinářsko-urbanistické řešení území, vyhlásila radnice Prahy 5 v květnu 2016.

Vítězný návrh dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“, kterou radnice vyhlásila v květnu 2016, vyhotovila BREAK POINT, s.r.o. s tím, že autory návrhu jsou Ing. arch. Tomáš Veselý, Ing. arch Klára Vorlová a Ing. arch Martin Křížek, za spolupráce krajinářských architektů Ing. Aleše Steinera a Ing. Pavlíny Malíkové. „Autory vítězného návrhu vyzveme k  dopracování návrhu do podoby krajinářsko-urbanistické studie, která se stane závazným podkladem pro rozvoj této lokality,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Výzva k dopracování studie bude obsahovat konkrétní zadání od městské části, jímž bude zpracovatel studie vázán. „Nyní předbíhám, protože přesné zadání studie ještě není na světě, ale se vší pravděpodobností lze předpokládat, že studie bude řešit i navrženou výstavbu. Chci předem uklidnit občany, že výstavba bude muset vycházet z podmínek, které přesně specifikujeme a právně podchytíme,“ předesílá starosta a pokračuje: „Svým rozsahem a pojetím jde v našich podmínkách o poměrně převratnou věc. V únoru navíc uspořádáme výstavu došlých návrhů – počítáme i s tím, že na vernisáži představíme autory oceněných návrhů.“

„Vítězný návrh jsme vybrali, protože k řešenému území přistupoval vyváženě jak z hlediska krajinářského, tak urbanistického, a v zásadě správně a realisticky určil rozsah a charakter bytové výstavby, aniž by tato byla na úkor kvalitního veřejného prostoru. Tam, kde je proto nejpříhodnější místo z hlediska terénu a prostorových možností, vymezuje parčík s centrální travnatou plochou, sadem a klubovnou jako neformální místo setkávání. Navíc je navržené řešení realizovatelné i z ekonomického hlediska, neboť vyvažuje parkové řešení s reálnými náklady na výstavbu i budoucí provoz,“ říká předseda poroty Ing. Štěpán Špoula z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

„Lokalita “Na Pláni” je jen malý kousek od naší kanceláře. Od samého počátku jsme sledovali boj místních proti plánu masivní zástavby – a drželi jim palce. Když jsme se pak dozvěděli, že bude na řešení lokality vypsána architektonická soutěž, přihlásili jsme se. Klíčové – a ne drahé – bude podle našeho návrhu rychlé obnovení hřiště – plácku, ke kterému jsme navrhli klubovnu. Ve zbytku území chceme navázat na původní zástavbu. Respektujeme charakter lokality. Zaměřili jsme se i na vytvoření důstojného prostoru před hřbitovem a na celkové zklidnění dopravy. Na pokračování práce se těšíme a věříme, že se nám podaří obyvatele lokality přesvědčit o tom, že citlivé doplnění lokality o drobné stavby bude nakonec ku prospěchu všech,“ říká Ing. arch. Tomáš Veselý z BREAK POINT spol. s r.o.

Druhé místo získal soutěžní návrh Ing. arch. Heleny Míkové(autoři Ing. arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Jiří Kugl) a třetí místo soutěžní návrh Sdružení fyzických osob H3t architekti(autoři Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Martina Kubešová, Ing. arch. Darina Bartková). Výsledky soutěže vč. vizualizací jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 5 http://naplani.praha5.cz (výsledky soutěže).

Cílem dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“ bylonalézt zpracovatele krajinářsko -urbanistického řešení území, které je v současné době v neudržovaném stavu. V prvním, anonymním kole soutěže porota vybrala a ocenila tři nejlépe hodnocené návrhy. Jejich autoři byli vyzváni k účasti v druhém kole, které proběhlo neanonymně formou soutěžního workshopu. Své návrhy soutěžící odevzdávali do 17. října.

V rámci kritérií byla hodnocena urbanistická a krajinářská kvalita návrhu, vhodnost a přiměřenost navrženého řešení s ohledem na charakter lokality, přínos pro komunitu a ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost navrženého řešení. Podklady k projektové soutěži vycházely mj. z podnětů a názorů veřejnosti.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě