Praha 5 má hotovou analýzu základní škol. Na řadě je analýza mateřinek

SWOT analýza škol v Praze 5

Na oblast školství alokuje MČ Praha 5 jako zřizovatel mateřských a základních škol poměrně značnou část svého rozpočtu. Přitom v současné době neexistuje žádný dlouhodobý dokument (strategie či vize rozvoje), ve kterém by bylo popsáno, jaké oblasti a jakým způsobem se mají trvale a systematicky podporovat.

I z tohoto důvodu vznikla pod taktovkou starostky Renáty Zajíčkové a ředitelů škol myšlenka realizace tzv. SWOT analýzy. „Cílem bylo získat popis silných a slabých stránek jednotlivých škol Prahy 5 a také soupis příležitostí a hrozeb. Cílem naopak nebylo hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy „lepší“ a „horší“. Věřím, že aktivita bude vnímána jako snaha o zkvalitňování našich škol a že bude dobrým základem pro definování cest a cílů směřujících k modernímu a smysluplnému vzdělávání našich dětí,“ říká o projektu starostka Zajíčková.

Základem celé akce bylo elektronické dotazníkové šetření. Dotazníky byly vytvořeny v několika verzích (pro učitele, pro rodiče, pro vedení škol atd.) a vyplňovány byly v průběhu května a června 2019. Během prázdnin pak proběhly analytické práce a zpracování výsledků.

V srpnu došlo k předání výstupů z dotazníků jednotlivým ředitelům škol, kteří sestavili SWOT analýzy za své školy. Každá škola má nyní k dispozici poměrně podrobná čísla a údaje, které jsou zaměřené na oblasti jako klima ve škole, kvalita výuky, vize a směřování školy, vybavenost školy atd. V říjnu a listopadu pak došlo ke zpracování celkové SWOT analýzy za Prahu 5, a to za všechny zúčastněné skupiny respondentů.

„To hlavní, co jsme získali, je nějaký komplexní pohled na jednotlivé školy a také školství v Praze 5 jako celku. Komplexnost myslíme jak v oblastech, kterými se zabývala, od vedení škol, průběhu výuky, vybavenosti, až po názory na školní jídelnu,“ řekl Filip Karel, odborný poradce starostky v oblasti školství.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 2 400 žáků základních škol, 900 rodičů a téměř 500 učitelů a dalších zaměstnanců všech škol. Nyní je možné velmi dobře popsat, jak vidí školství v Praze 5 učitelé a další zaměstnanci škol, jak ředitelé a vedení škol, jak rodiče a jak žáci. Některé výstupy jsou potvrzením očekávaného, jiné naopak poskytují zajímavé náměty k zamyšlení.

Pro další období bude samozřejmě klíčové vytvořit na základě získaných dat plán konkrétních akcí a opatření, jež povedou ke zlepšení kvality škol, a to jak na úrovni jednotlivých škol, tak na úrovni zřizovatele. Řada problémů je samozřejmě řešitelná velmi obtížně nebo je vůbec nelze ovlivnit, ale pokud vedení škol a zřizovatel budou vycházet ze stejných předpokladů a sledovat stejné cíle, je možné mnoho věcí posunout k lepšímu.
Na jaře 2020 proběhne obdobná SWOT analýza našich mateřských školek.

 

Více informací se dozvíte v reportáži níže: