Pozvánka na magistrátní semináře o Metropolitním plánu a Pražských stavebních předpisech

Pozvánka na semináře o Metropolitním plánu a Pražských stavebních předpisech pořádané MHMP

Městská část Praha 5 si dovoluje upozornit veřejnost, že v pondělí 14. dubna od 14.00 hodin pořádá Magistrát hl. m. Prahy v zasedacím sále Zastupitelstva hl. města (Mariánské náměstí 2, Praha 1) odborný seminář k právě vznikajícímu Metropolitnímu plánu. Více o Metropolitním plánu a jeho souvislostech s Prahou 5 se dozvíte na https://www.praha5.cz/cs/sekce/metropolitni-plan/

Další den, tedy v úterý 15. 4., uspořádá Institut plánování a rozvoje hlavního města také další seminář k připravovaným Pražským stavebním předpisům. Zahájení je plánováno v 10.00 hod. v sídle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy -Vyšehradská 57, Praha 2, budova B, zasedací místnost B321.

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP), celým názvem “Návrh nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze”, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.

Od vydání dosud platné vyhlášky v roce 1999 došlo ke změnám legislativy včetně přijetí nového stavebního zákona v roce 2006 a následně jeho novelizací. Dále byly vydány nové vyhlášky, které upravují celé části obsahu dosavadního předpisu. Ty jsou však v rozporu s některými jeho ustanoveními nebo se s předmětem úpravy překrývají. Všechny uvedené skutečnosti jsou v návrhu novely vyhlášky zohledněny.

Návrh Pražských stavebních předpisů má řešit soudobé problémy města a reagovat na nežádoucí jevy fungování města, jako je například rozpad městské struktury a s tím související ekonomické, environmentální a sociální problémy. Oproti dosavadnímu předpisu se návrh PSP má věnovat zejména dosud opomíjeným urbanistickým vztahům

„Předpis navazuje na tradiční hodnoty, podle kterých byla Praha, stejně jako většina evropských měst vystavěna, a jaké byly v Praze sepsány ve stavebních řádech za první republiky i ve starších vydáních. Zatímco domy se mění, přestavují, bourají a stavějí nové, parcelace ulic většinou přetrvává stovky let,“ dodal Ing. arch. Pavel Hnilička z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Více informací k oběma seminářům naleznete na http://www.uppraha.cz/ a http://www.iprpraha.cz/