Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 5 (dále jen „povinný subjekt“) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2014 celkem 86 žádostí o informace. Bylo vydáno 18 rozhodnutí
o odmítnutí žádosti a 3 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Bylo podáno 13 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

V roce 2014 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Bylo podáno 10 stížností dle ustanovení § 16a zákona.

V jednom případě se jednalo o stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písmene b) zákona. Tato stížnost byla vyřízena poskytnutím informace povinným subjektem ve smyslu § 16a odst. 5 zákona. Informace byla poskytnuta ve lhůtě a stížnost tak byla neoprávněná.

V druhém případě se jednalo o stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písmene b) zákona. Tato stížnost byla vyřízena opětovným poskytnutím informace povinným subjektem ve smyslu § 16a odst. 5 zákona. Následně žadatel podal znovu stížnost, která byla zčásti povinný subjektem vyhodnocena dle § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako nová žádost o poskytnutí informace a vyřízena poskytnutím informace povinným subjektem, a zčásti byla informace opětovně poskytnuta. Následně žadatel znovu podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písmene b) zákona, kterou povinný subjekt opět vyřídil poskytnutím informace ve smyslu § 16a odst. 5 zákona

V dalším případě se jednalo o stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písmene b) zákona. Tato stížnost byla vyřízena opětovným poskytnutím informace povinným subjektem ve smyslu § 16a odst. 5 zákona (resp. potvrzením informace, která byla žadateli známá). Následně žadatel podal znovu stížnost (a doplnění stížnosti), která byla povinným subjektem vyřízena zčásti opětovným poskytnutím informace a zčásti povinný subjektem vyhodnocena dle § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako nová žádost o poskytnutí informace a vyřízena poskytnutím informace povinným subjektem. Následnou další stížnost žadatele předložil povinný subjekt k rozhodnutí nadřízenému orgánu, MHMP, který dle ustanovení § 16a odst. 6 písmene b) přikázal povinnému subjektu, aby vyřídil žádost v plném rozsahu.

V dalším případě se jednalo o stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení §16a odst. 1 písmene b) zákona. Tato stížnost byla vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 16a odst. 5 zákona. Další stížnost žadatele na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení §16a odst. 1 písmene b) zákona byla opět vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 16a odst. 5 zákona. Dále žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení §16a odst. 1 písmene d) zákona z důvodu nesouhlasu s výší úhrady, této stížnosti povinný subjekt zcela vyhověl.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona.

 

Mgr. Jiří Radil
tajemník Úřadu MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě