Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2013 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřad městské části Praha 5 (dále jen povinný subjekt) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

Povinný subjekt obdržel v roce 2013 celkem 133 žádostí o informace. Bylo vydáno 11 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 3 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

Bylo podáno 13 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 

V roce 2013 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení


Byly podány 2 stížnosti dle ustanovení §16a, přičemž v jednom případě se jednalo o stížnost na nečinnost ve smyslu ustanovení §16a odst. 1 písmene b). Tato stížnost byla předána nadřízenému orgánu ve smyslu §16a odst. 5 nadřízenému orgánu, MHMP. Nadřízený orgán stížnosti vyhověl a přikázal povinnému subjektu poskytnout informaci nebo vydat rozhodnutí do 15 dnů.

Druhá stížnost byla směřována ve smyslu ustanovení § 16a odst. písmene d) proti výši nákladů stanovených dle § 17 odst. 3., přičemž odvolací orgán, MHMP, dle ustanovení § 16a odst. 6 písmene a) postup povinného subjektu potvrdil.

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

 

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona.

 

Mgr. Jiří Radil

tajemník Úřadu MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě