Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha S za rok 2012 podle § 18 zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 5 (dále jen povinný subjekt) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2012 celkem 102 žádostí o informace. Bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 2 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

V roce 2012 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Nebylaposkytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Byla podána 1 stížnosti dle § 16a zákona:Stížnost byla podána z důvodu nesouhlasu stěžovatele s formou a úplností poskytnutých informací. Stížnost byla předložena nadřízenému orgánu, jenž nařídil povinnému subjektu, aby předmětnou žádost vyřídil poskytnutím informací, nebo postupem podle ust. § 15 odst. 1 InfZ.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona.

 

JUDr. Jan Dufek

pověřený výkonem funkce tajemníka Úřadu MČ Praha 5

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě