Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2010 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřad městské části Praha 5 (dále jen povinný subjekt) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

 

a)      Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

Povinný subjekt obdržel v roce 2010 celkem 62 žádostí o informace. Bylo vydáno 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

b)     Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 

V roce 2010 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

d)     Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

e)      Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení


Byly podány 2 stížnosti dle § 16a zákona:

 

  1. Stížnost byla podána z toho důvodu, že informace nebyla poskytnuta ve stanovené lhůtě, aniž bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a, odstavec 5 zákona požadovanou informaci poskytl.

 

  1. Stížnost byla podána z toho důvodu, že žadatel nesouhlasil s výší úhrady za poskytnutí informace. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a, odstavec 5 zákona předložil stížnost nadřízenému orgánu.

 

f)       Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

 

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona.

 

V Praze dne 15. února  2011

 

JUDr. Jiří Slavík

zástupce tajemníka Úřadu městské části Praha 5

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě