Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2009 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Úřad městské části Praha 5 (dále jen povinný subjekt) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:
a)      Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
Povinný subjekt obdržel v roce 2009 celkem 31 žádostí o informace. Bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 7 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
b)     Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Bylo podáno 9 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
V roce 2009 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
d)     Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e)      Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Byly podány 2 stížnosti dle § 16a zákona:
1.      Stížnost byla podána z toho důvodu, že byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a, odstavec 5 zákona vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
2.      Stížnost byla podána z toho důvodu, že byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a, odstavec 5 zákona předložil stížnost nadřízenému orgánu, který přikázal povinnému subjektu vyřídit žádost v celém rozsahu, což povinný subjekt učinil.
 
 
f)       Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
V Praze dne 12. února 2010
Ing. Karel Čuda
Tajemník Úřadu městské části Praha 5

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě