Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2008 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Úřad městské části Praha 5 podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:
a)      Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Úřad městské části Praha 5 obdržel v roce 2008 celkem 38 žádostí o informace, které byly vyřízeny následujícími odbory:
Odbor Kancelář tajemníka                                    12 žádostí
Kancelář architekta                                                            7 žádosti
Odbor obchodních aktivit                                        4 žádosti
Odbor výstavby                                                                 4 žádosti
Odbor Kancelář městské části                                           3 žádosti
Odbor sociální                                                                   3 žádosti
Odbor dopravy a ochrany životního prostředí                     2 žádosti
Odbor vnitřních věcí                                                          2 žádosti
Odbor občansko-správní                                                   1 žádost
 
Ostatní odbory Úřadu městské části Praha 5 neposkytovaly písemně informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Bylo vydáno celkem 5 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a to následujícími odbory:
Odbor Kancelář tajemníka                                    2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Odbor občansko-správní                                                  1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Odbor výstavby                                                                1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Odbor vnitřních věcí                                                         1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Byla vydána celkem 3 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace a to následujícími odbory:
Odbor Kancelář městské části                             1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
Odbor výstavby                                                  1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
Odbor vnitřních věcí                                            1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
b)      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
V současnosti není veden žádný soudní spor.
d)      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e)      Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Nebyla podána žádná stížnost dle ustanovení § 16a) zákona.
 
 
f)       Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Počet písemných žádostí o informace byl v roce 2008 vyšší, než v roce 2007, kdy bylo Úřadu městské části Praha 5 adresováno 14 žádostí o informace. Veškeré žádosti o informace jsou jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 5 vyřizovány v souladu s příslušnou legislativou a v zákonem stanovených lhůtách.
Úřad městské části Praha 5 neposkytuje informace pouze podle zákona č. 106/1999 Sb., ale i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon – vše ve znění pozdějších předpisů). Poskytované informace podle zvláštních zákonů se v této zprávě nepodchycují.
V Praze dne 10. února 2009
Ing. Karel Čuda
Tajemník Úřadu městské části Praha 5
Dodatek výroční zprávyÚřadu městské části Praha 5 za rok 2008 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Na základě nově zjištěných skutečností vydávám následující dodatek k Výroční zprávě Úřadu městské části Praha 5 za rok 2008 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána 10.2.2009 :
Počet podaných žádostí o informace
Úřad městské části Praha 5 obdržel v roce 2008 celkem 39 žádostí o informace, které byly vyřízeny následujícími odbory:
Odbor Kancelář tajemníka                                    12 žádostí
Kancelář architekta                                                            8 žádostí
Odbor obchodních aktivit                                        4 žádosti
Odbor výstavby                                                                 4 žádosti
Odbor Kancelář městské části                                           3 žádosti
Odbor sociální                                                                   3 žádosti
Odbor dopravy a ochrany životního prostředí                     2 žádosti
Odbor vnitřních věcí                                                          2 žádosti
Odbor občansko-správní                                                   1 žádost
 
Ostatní odbory Úřadu městské části Praha 5 neposkytovaly písemně informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Byla podána celkem jedna stížnost podle § 16a) zákona.
Důvodem podání této stížnosti bylo neposkytnutí informace po uplynutí zákonné lhůty.
Uvedená stížnost nebyla příslušným zaměstnancem vyřízena, protože se domníval, že ústně informaci poskytl a tímto považoval věc za uzavřenou. Žadatel o informace upozornil tajemníka Úřadu na nevyřízení své stížnosti až v souvislosti s vydáním výroční zprávy, tj. s několikaměsíční prodlevou.
Ostatní části výroční zprávy zůstávají beze změny.
 
 
V Praze dne 15. dubna 2009
Ing. Karel Čuda
Tajemník Úřadu městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě