Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Městská část se řídí těmito základními předpisy:

  • Zákon 131/2000 Sb. v platném znění o hlavním městě Praze
  • Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy
  • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – t.j. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí v Informačním středisku Štefánikova 13,15:

Den Hodina
Pondělí a středa 8:00 – 18:00
Úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 15:00

Některé odbory se řídí zvláštními zákony, kterými je poskytování informací upraveno nebo omezeno. Jedná se např. o zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, 455/1991 Sb. živnostenský zákon, 268/1949 Sb. zákon o matrikách a další (vše v aktuálním znění).

Zvláštní zákony jsou k nahlédnutí na příslušných odborech v úředních hodinách.