Tajemník

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Tajemník úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všem zaměstnancům zařazeným v Úřadu MČ Praha 5
V jakém případě ve věci jednat
Charakteristika úkonu
 • Tajemník je vedoucím ÚMČ, který řídí ÚMČ prostřednictvím vedoucích odborů,
  oddělení a pracovišť a ukládá jim úkoly.
 • Přímo řídí pověřence ochrany osobních údajů.
 • Plní úkoly uložené mu ZMČ, RMČ nebo starostou.
 • Za plnění úkolů uložených ÚMČ v oblasti samostatné a přenesené působnosti ÚMČ je tajemník odpovědný starostovi.
 • Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle jiných právních předpisů vůči zaměstnancům MČ zařazeným v ÚMČ a je jim nadřízen.
 • Jménem MČ v rozsahu schváleného rozpočtu uzavírá dohody o provedení práce
  a dohody o pracovní činnosti a pracovní smlouvy s osobami nezařazenými do ÚMČ.
 • Zúčastňuje se zasedání ZMČ a RMČ s hlasem poradním
 • Pověřuje zaměstnance zařazené v ÚMČ zastupováním vedoucího zaměstnance, není-li funkční místo vedoucího zaměstnance obsazeno, nebo je vedoucí zaměstnanec dlouhodobě nepřítomen, a tato pověření ruší.
 • Zúčastňuje se zasedání ZMČ a RMČ s hlasem poradním
 • Zabezpečuje prostřednictvím odborů plnění usnesení ZMČ a RMČ, řídí a kontroluje činnost odborů
 • Navrhuje RMČ organizační strukturu ÚMČ a celkový počet zaměstnanců ÚMČ.
 • Stanoví systemizovaná pracovní místa zaměstnanců MČ (dále jen „systemizace“) podle příslušných právních předpisů.
 • Navrhuje RMČ jmenování a odvolávání vedoucích odborů ÚMČ.
 • Předkládá RMČ k projednání roční plán kontrol a závěrečnou zprávu o plnění ročního plánu kontrol.
 • Přijímá kontrolní orgány týkající se činnosti ÚMČ, projednává s nimi závěry a
  zajišťuje z kontrolního zápisu navrhovaná opatření.
 • Tajemník vydává:
  a) Pracovní řád,
  b) Spisový a skartační řád a další vnitřní předpisy ÚMČ.
 • Podle správního řádu stanoví oprávněnou úřední osobu pro potřeby správního řízení, pokud tak nestanoví vnitřní předpis MČ.
 • Koordinuje postup při přípravě a tvorbě soustavy vnitřních organizačních předpisů.
 • Účastní se porad organizovaných ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy a
  Ministerstvem vnitra ČR.
 • Svolává porady s vedoucími odborů, případně s vedoucími nižších organizačních složek dle potřeby, a může jim stanovit úkoly v rozsahu své pravomoci.
 • Rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů a činí opatření potřebná k zajištění dalšího
  řízení.
 • Řeší kompetenční spory mezi odbory.
 • Přijímá státoobčanské sliby
 • Je odpovědný za organizaci prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců
  zařazených v ÚMČ.
 • Uzavírá jménem MČ se zaměstnanci zařazenými v ÚMČ dohody o odpovědnosti
  zaměstnanců k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 252
  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Na základě pověření starosty plní roli administrátora datové schránky MČ; určuje
  a odvolává osoby pověřené k přístupu do datové schránky, k vyzvedávání a odesílání datových zpráv.
 • Jmenuje a odvolává vedoucí oddělení.
 • Je podpůrným (zapisujícím) orgánem ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
  zájmů, ve znění pozdějších předpisů, který sdělí veřejnému funkcionáři přihlašovací jméno a heslo do Centrálního registru oznámení.
 • Tajemník může vybrat a písemně pověřit zaměstnance MČ zařazeného v ÚMČ
  zastupováním ÚMČ v konkrétní záležitosti; v písemném pověření stanoví rozsah jeho oprávnění a písemně toto pověření ruší.
 • Odpovídá za ochranu utajovaných informací a ochranu osobních údajů v podmínkách ÚMČ.
 • Předkládá RMČ roční zprávu o stížnostech.
 • Určuje zaměstnance pro zabezpečování odborných a administrativních činností komisí RMČ.
 • Řeší po projednání s místostarosty podle jejich vymezené působnosti kompetenční
  spory mezi odbory, které působí v oblasti samostatné působnosti.
 • Tajemník je oprávněn po projednání v RMČ jmenovat zástupce tajemníka. Zástupce tajemníka v případě potřeby zastupuje tajemníka při výkonu jeho pravomocí v plném rozsahu.

 

Výsledek úkonu
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost Samostatná
Oblast vedoucí úřadu
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě