Tajemník

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Tajemník úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všem zaměstnancům zařazeným v Úřadu MČ Praha 5
V jakém případě ve věci jednat
Charakteristika úkonu

Ø stojí v čele úřadu

Ø je odpovědný ze své činnosti starostovi

Ø je nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ P5

Ø rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi odbory ÚMČ P5

Ø rozhoduje o podjatosti vedoucího odboru úřadu ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení

Ø řídí vedoucí odborů ÚMČ P5

Ø řídí a kontroluje činnost odborů ÚMČ P5

Ø řídí a kontroluje činnost zaměstnanců ÚMČ P5

Ø zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P5 a ZMČ P5 prostřednictvím vedoucích odborů, pokud nejsou uloženy přímo starostovi, jeho zástupcům nebo jinému členovi ZMČ P5

Ø předkládá RMČ P5 návrhy na organizační členění ÚMČ P5 a jeho změny

Ø předkládá RMČ P5 návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů

Ø předkládá RMČ P5 návrhy na přidělení „služebních“ bytů zaměstnancům ÚMČ P5

Ø stanoví počty zaměstnanců v odborech, odděleních nebo pracovištích úřadu, není-li stanoveno radou MČ P5 jinak

Ø jmenuje a odvolává vedoucí oddělení

Ø zmocňuje vedoucí odborů a ostatní pracovníky zastupováním ÚMČ P5 v jednotlivých případech nebo ve stanoveném rozsahu v oblastech přenesené působnosti

Ø v oblastech samostatné působnosti MČ P5 účastní se zasedání RMČ P5 a ZMČ P5 s hlasem poradním

Ø stanovuje platy zaměstnancům ÚMČ P5 podle zvláštních předpisů,

Ø zajišťuje výplatu náhrad členům RMČ P5 a ZMČ P5 dle zákona

Ø stanovuje pravidla a postupy při realizaci výběrových řízení na pracovní místa zaměstnanců – úředníků zařazených v úřadu

Ø přijímá státoobčanský slib

Ø rozhoduje o vyloučení přímo podřízených zaměstnanců ÚMČ P5 ze správního řízení z důvodů podjatosti

Ø koordinuje organizačně technické zajištění voleb, referenda nebo sčítání lidu, domů a bytů

Ø koordinuje činnost a ukládá povinnosti v oblasti vnitřní kontroly úřadu

Ø zabezpečuje řídící kontrolu na své úrovni v souladu se zákonem o finanční kontrole

Ø odpovídá za ochranu utajovaných informací v podmínkách Úřadu podle jiného právního předpisu

Ø vydává vnitřní organizační předpisy určené odborům a zaměstnancům úřadu

Ø na základě pověření starosty městské části plní roli administrátora datové schránky městské části podle jiného právního předpisu, na jehož základě určuje a odvolává osoby pověřené k přístupu do datové schránky, k vyzvedávání a odesílání datových zpráv podle jiného právního předpisu

 Agenda sociálního fondu

Ø Jmenování členů komise pro tvorbu sociálního fondu

Ø tvorba návrhů rozpočtu sociální fondu

Ø kontrola čerpání sociálního fondu

Ø kontrola poskytování benefitů ze sociálního fondu

Výsledek úkonu
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost Samostatná
Oblast vedoucí úřadu
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě