Projednávání přestupků

Osnova Popis agendy
Název úkonu

Projednání přestupku

Přestupkové řízení – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/prestupkove-rizeni/

V jakém případě ve věci jednat

V případě, že chce občan oznámit podezření ze spáchání přestupku má možnost:

1. obrátit se na Policii ČR nebo městskou policii,

2. přímo na úřad městské části.

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/prestupkove-rizeni/

Charakteristika úkonu

Řízení o přestupku upravuje zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 

Obecná úprava správního řízení je v zákoně č. 500/2004 Sb. správní řád

Výsledek úkonu

Před zahájením řízení: Odložení věci

 

Po zahájení řízení: Zastavení řízení nebo rozhodnutí o vině

Kdy věc řešit Přestupek je v zásadě možno projednat do jednoho roku od spáchání (resp. do tří let, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Podání je možné učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, případně doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Průkaz totožnosti

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

na úřad městské části podle místa spáchání přestupku

datovou schránkou, elektronicky – podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

a) písemně (s vlastnoručním podpisem)

b) ústně do protokolu (osobně na úřadu městské části podle místa spáchání přestupku)

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Opravné prostředky Účastník řízení může do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Magistrátu hl. města Prahy, a to prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5. V případě vydání příkazu je možné do tohoto podat odpor ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazu přímo odboru živnostenskému a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5. https://www.praha5.cz/zivotni-situace/prestupkove-rizeni/
Časté dotazy Kdo může nahlížet do spisu? https://www.praha5.cz/zivotni-situace/prestupkove-rizeni/
Sankce Nedostavuje-li se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo takovéto podání bezdůvodně odmítá, může jí správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000 Kč (§ 137 odst. 2 správního řádu). Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč (§ 62 Správního řádu). Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů nedostaví na opětovné předvolání, může být předveden (§ 60 Správního řádu).
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Klíčová slova Přestupek, přestupkové řízení, osoba přímo postižená spácháním přestupku, obviněný, poškozený
Počátek platnosti popisu  
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Pravomocné rozhodnutí o přestupcích, u kterých to stanoví zákon, se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě